Ръководство за добри практики при експозиция на вибрации

В това ръководство ще намерите подробна информация за добро разбиране на рисковете, свързани с вибрации, начините за идентифициране на опасностите и възможните мерки за намаляване на риска.

Ръководството дава насоки за изпълнение на изискванията на Директива 2002/44/ЕО, въведена в България с Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.,

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава 1: Въведение

Глава 2: Оценка на риска

2.1 Основи на оценката на риска

2.2 Определяне на продължителността на експозицията

2.3 Големина на вибрациите
2.3.1 Използване на данни от производителя за излъчените вибрации
2.3.2 Използване на други източници на данни
2.3.3 Измерване на големината на вибрациите

2.4 Изчисляване на дневни експозиции на вибрации
2.4.1 Дневна експозиция на вибрации
2.4.2 Частични експозиции на вибрации
2.4.3 Неопределеност на оценките на дневните експозиции

Глава 3: Премахване или намаляване на експозицията

3.1 Разработване на стратегия за контрол

3.2 Консултиране и участие на работниците

3.3 Мерки за контрол на риска
3.3.1 Заместване на работния метод с друг
3.3.2 Избор на оборудване
3.3.3 Политика на закупуване
3.3.4 Конструкция на работното място
3.3.5 Обучение и информация за работниците
3.3.6 Работни план-графици
3.3.7 Колективни мерки
3.3.8 Облекло и лични предпазни средства
3.3.9 Техническа поддръжка

3.4 Наблюдение и преоценка
3.4.1 Как да узная дали са успешни моите контролни мерки за вибрациите ръка-рамо?
3.4.2 Кога е нужно да повторя оценката на риска?

Глава 4: Здравно наблюдение.

4.1 Кога е необходимо здравно наблюдение?.
4.2 Какви здравни досиета са нужни?
4.3 Какво да се прави, ако се установи увреждане?

Приложения

Приложение А: Резюме на отговорностите, определени от Директива 2002/44/ЕО
Приложение Б: Какво са вибрациите?
Приложение В: Рискове за здравето, признаци и симптоми
Приложение Г: Средства за изчисляване на дневните експозиции
Приложение Д: Работни примери
Приложение Е: Техники за здравно наблюдение
Приложение Ж: Речник на термините
Приложение З: Библиография

Издание на Служба за официални публикации на Европейските общности, 2009 г.
ISBN 978-92-79-07528-5

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар