Ръководство с добри практики – строителни обекти

Ръководства
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Незадължително ръководство за добри практики относно разбиране и изпълнение на Директива 92/57/ЕИО за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци

(въведена в България с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи принципи на превенция (ОПП) за безопасни и здравословни условия на труд
1.1. Какво означава опасност? Какво означава риск?
1.2. Общи принципи на превенция
1.3. Оценка на риска
1.4. Допълнителни примери за прилагане на общите принципи на превенция

2. Изисквания за безопасност и здраве при работа на временни или подвижни строителни участъци
2.1. Какво означава „строителен участък“?
2.2. Какво означава „строителна дейност“?
2.3. Заинтересованите страни в строителен проект
2.4. Изисквани документи за превенция
2.5. Дейности, съдържащи определен/специален риск

3. Опасности и рискове по време на всички етапи от строителния проект — някои примери
3.1. Падания
3.2. Рискове, свързани с електричество
3.3. Рискове, свързани с газ
3.4. Рискове, свързани с трафик
3.5. Рискове, свързани със строителни машини
3.6. Рискове, свързани с ръчни операции по обработка
3.7. Рискове, свързани с неудобни пози
3.8. Рискове, свързани с използване на експлозиви
3.9. Рискове, свързани с нестабилност
3.10. Рискове, свързани със здравето
3.11. Транспорт
3.12. Хигиена
3.13. Други рискове

4. Управление на рискове по време на строителни проекти
4.1. Етап на изготвяне на проекта
4.2. Етап на изпълнение на проекта

5. Обща таблица със задълженията на всяка заинтересована страна по време на строителния проект

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 — Речник
Приложение 2 — Таблица с примери
Приложение 3 — Регистрационен лист на оценки на риска
Приложение 4 — Регистрационен лист от проектирането
Приложение 5 — План за безопасност и здраве: примерно съдържание
Приложение 6 — Досие за безопасност и здраве: примерно съдържание
Приложение 7 — Законодателство на Европейския съюз
Приложение 8 — Допълнителна информация

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2011 г.
ISBN 978-92-79-19381-1
doi:10.2767/21559

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар