Биологични фактори Ръководства
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Опитът показва, че ако се спазват законовите изисквания за управление на опасните медицински отпадъци, то те не представляват по-голяма опасност за здравето в сравнение с неопасните отпадъци, и обратно - неправилното им управление е в състояние да доведе до значимо повишаване на здравния риск за хората и околната среда.

Независимо, че нормативните изисквания, свързани с опасни медицински отпадъци, са част от законодателството по околна среда, то неправилното им управление е свързано с директен риск за работещите, поради което не бива мерките да се разглеждат едностранно.

Цялостната рамка за безопасно управение на отпадъците в Република България се поставя от Закона за управление на отпадъците.

Съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, отпадъците от лечебните и здравните заведения се класифицират в кодова група 18 01.

Разглеждайки по-подробно подгрупите, виждаме:

  • остри предмети,
  • опасни вещества,
  • отпадъци с риск от инфекции.

Това са всеки опасности, които трябва да присъстват в оценката на риска, а една от мерките е правилното управление на отпадъците.

В това практическо ръководство на Националния център по обществено здраве и анализи ще намерите информация за основните дейности и етапи в процеса на третиране на медицинските отпадъци, примери за неправилни практики и подходящите мерки.

Ето и малка част от него:

Примери за неправилни практики по управление на отпадъците на територията на лечебни заведения

ПРИМЕР 1: Неправилно поставен съд за опасни медицински отпадъци

НЕПРАВИЛНО поставен съд за опасни медицински отпадъци в болнично фоайе (обща част на лечебно заведение), с цел изхвърляне на замърсен памук от пациенти на клинична лаборатория в съседство, след вземане на кръвна проба и напускане на лабораторията.

ПРАВИЛНО:
Всички съдове за опасни медицински отпадъци следва да се разполагат единствено при мястото на медицинската манипулация, под непосредствен надзор и боравене единствено от медицинските лица, образували отпадъка.

В настоящия пример, редно е пациентите да изчакват след венепункция и цялостната дейност на лабораторията да се организира по начин, при който съда за опасни медицински
отпадъци да е разположен и да се ползва вътре в клиничната лаборатория.

ПРИМЕР 2: Неправилно мокро почистване

НЕПРАВИЛНО мокро почистване на помещението за временно съхраняване на опасни медицински отпадъци. Разлив на отпадна вода от измиване на помещението извън него.

НЕПРАВИЛНО мокро почистване на помещението за временно съхраняване на опасни медицински отпадъци

ПРАВИЛНО:
Цялото количество отпадна вода от измиване на помещението за временно съхраняване на опасни медицински отпадъци следва да постъпи
в подовия сифон, без да се разлива извън помещението и да влиза в
контакт с околната жизнена сред

ПРИМЕР 3: Неправилно пренасяне на съдове

НЕПРАВИЛНО пренасяне на съдовете с опасни медицински отпадъци на ръка. Отпадъците не са поставени във вторична опаковка при транспорта

НЕПРАВИЛНО пренасяне на съдовете с опасни медицински отпадъци на ръка. Отпадъците не са поставени във вторична опаковка при транспорта

ПРАВИЛНО:
Упълномощеният служител на лечебното заведение следва да предава опасните медицински отпадъци за транспортиране и третиране единствено в ЗАТВОРЕНИ ВТОРИЧНИ ОПАКОВКИ, които представляват стационарни и/или превозими съдове/контейнери, изработени от твърд непропусклив материал и отговарят на изискванията на Наредба
№40/2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар