Ръководство “Безопасна употреба на продукти за растителна защита” *

Тук ще намерите подготвените от Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) материали - ръководство и брошури в рамките на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, осъществен под ръководството на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА), в която членува АРИБ:

 • Ръководство за сигурността на операторите при използване на продукти за растителна защита
 • Брошура "Добри практики за сигурността на операторите при използване на продукти за растителна защита"
 • Постер "Безопасна употреба на продукти за растителна защита"
 • Обучителни видеа

Извадка от ръководството

Подготовка на работния разтвор

Приготвянето на разтвора 3а пръскане налага специални предпазни мерки от страна на оператора. Освен, че се борави с концентрирани и неразредени продукти 3а РЗ, съществуват редица операции като например смесване и зареждане на резервоара на пръскачката, които изискват внимателно отношение.

Приготвянето на разтвора за пръскане е действие, свързано с висока степен на отговорности трябва да се изпълнява единствено от обучени работници.

Важно е, да се гарантира отсъствието на хора или животни близо до мястото, където се приготвя разтвора и да се вземат всички предпазни мерки, гарантиращи отсъствието на грешки или произшествия, които биха могли да се отразят отрицателно върху качеството на третирането, оператора или околната среда.

Преди приготвянето на разтвора, не трябва да се забравят няколко основни правила:

 • прочетете етикетите и следвайте инструкциите;
 • носете подходящи лични предпазни средства;
 • проверете дали използваното оборудване 3а прилагане на ПРЗ е калибрирано и работи изправно;
 • проверете комплекта 3а първа помощ и телефоните 3а спешна помощ да бъдат на лесно достъпно място;
 • изчислете максимално точно количеството на разтвора 3а пръскане, необходим 3а третиране на културата.

Място на подготовка на разтвора за пръскане

Препоръчва се използването на конкретно място за подготвяне на разтвора. Мястото трябва да бъде практично, функционално и безопасно, за да пази околната среда.

Най-подходящи са места, в близост до склада 3а ПРЗ. Избраното място, което може да бъде и с покрив, но не трябва да бъде оградено със стени, подът трябва да бъде непропусклив, поне на мястото, където се пълни пръскачката и трябва да може да задържа случайните разливи.

Място на подготовка на разтвора за пръскане

Когато не е възможно да се избере конкретно място, препоръчва се да се сменят местата, където разтворът се приготвя редовно, като се отчита факта, че местата трябва да бъдат с добро проветрение и на достатъчно разстояние от извори, кладенци и водни течения.

Лични предпазни средства (ДПС)

На етикетите на продуктите 3а РЗ са посочени необходимите лични предпазни средства в раздел ’’Токсикологични, екотоксикологични и свързани с околната среда предпазни мерки”.

Ако даден продукт изисква употребата на специални Защитни мерки, те са посочени на етикета. На етикетите на продуктите 3а РЗ са посочени необходимите лични предпазни средства в раздел ’’Токсикологични, екотоксикологични и свързани с околната среда предпазни мерки”.

Ако даден продукт изисква употребата на специални защитни мерки, те са посочени на етикета.
Минималните лични предпазни средства, които следва да се използват по време на приготвянето на разтвора за пръскане са следните:

 • защитен работен гащеризон;
 • нитрилни ръкавици;
 • гумени ботуши;
 • щит 3а лицето.

Прочитане на етикета

Етикетът е официалният документ, който съдържа цялата информация 3а продукта, правилната му употреба и препоръките. Всички инструкции на етикета трябва да се спазват. Прочитането на етикета на продукта преди употреба е задължително, кактоза опитните работници, така и за тези, които приготвят 3а първи път разтвор 3а пръскане 3а растителна защита.

Не пропускайте да прочетете етикета! Информацията от етикета не е еднаква 3а всички продукти 3а растителна защита. Важно е, да се спазват принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури.

• Отворете опаковката като я държите вертикално и я изпразнете внимателно, като избягвате разплискване и/или разливане на разтвора; когато изпразвате голям контейнер (над 5 л/кг), погрижете се да позволите на въздуха да преминава, докато изливате продукта. Това позволява на течността да преминава свободно, като предотвратява разплискването й.

• Дръжте опаковката настрани от тялото си, 3а да намалите вероятността от контакт с продукта;

• Измервайте необходимото количество от продукта правилно. Не го оценявайте приблизително, защото при някои продукти и най-малката разлика в използваното количество може да означава, че желаните резултати след третирането няма да бъдат постигнати;

• След измерване на количеството на продукта, което ще се използва, затворете опаковката/контейнера, 3а да избегнете разливане;

Подготовка на разтвор на препарат за растителна защита

• Изплакнете използваните съдове 3а измерване на продукта и излейте водата 3а изплакване в резервоара на пръскачката;

• Винагипоставяйтеконтейнеритеиприборитезаизмерване на равна, стабилна повърхност, 3а да не им позволите да паднат и съдържанието им да се изсипе;

• Когато продуктите се прилагат с помощта на трактор, много е важно да носите със себе си ръкавици в случай, че се наложи да ремонтирате оборудването 3а прилагане на ПРЗ (напр. да отблокирате дюзите и др.).

Ако операторът е същото лице, приготвило разтвора 3а пръскане, той трябва да измие използваните ръкавици, да ги свали, постави в трактора и само след това да изпълни третирането;

Подготовка на разтвор на препарат за растителна защита

Приготвяне на разтвора за пръскане в резервоара на пръскачката

В резултат на огромния постигнат напредък 3а подобряване качеството на формулациите на продуктите, понастоящем не се налага да се разрежда продукта първо в отделна кофа с вода (предварително смесване) и след това да се излива в пръскачката. Повечето от твърдите и всички течни формулации на продуктите 3а растителна защита могат да се изсипват директно в резервоара на пръскачката. Системата 3а разбъркване на резервоара на пръскачката трябва да работи, докато се изсипва продукта.

Подготовка на разтвор на ПРЗ

• Изчислете количеството вода и продукт 3а РЗ, които ще се използват така, че да отговарят на площта, която ще се третира и да се избегнат остатъчни количества от разтвора;

• Поставете половината от необходимото количество вода в резервоара на пръскачката, разбъркайте, добавете продукта/продуктите и след това добавете останалата вода, като непрекъснато разбърквате сместа;

• Ако е необходимо да се смесят няколко продукти, твърдите формулации - намокрими прахове  или вододиспергируеми гранули  следва да се добавят първи в резервоара на пръскачката до получаването на хомогенна смес. Течните формулации трябва да се добавят след това;

• Предварително проверете дали продуктите 3а РЗ са съвместими, дали желаната смес се препоръчва и дали се е получила хомогенна смес преди прибавянето на следващия продукт.

Трикратно изплакване на опаковките

След като продуктът 3а РЗ е използван изцяло, празните контейнери следва да се изплакнат три пъти:

1. Изсипете изцяло съдържанието на опаковката в резервоара на пръскачката;
2. Напълнете една четвърт или една трета от опаковката с вода;
3. Поставете капачката и енергично разтръскайте 3а няколко секунди;
4. Излейте водата в резервоара на пръскачката;
5. Повторете още два пъти действията от точки 2 до 4; направете опаковката неизползваема (чрез разрязване или пробиване), като 3а предпочитане е, да не повреждате етикета и я поставете в чувалите, предназначени 3а събиране на използвани опаковки /контейнери.

Подготовка на разтвор на ПРЗ

Тройното изплакване на контейнерите важи единствено 3а твърди контейнери с вместимост/тегло до 25 л/25 кг, съдържащи ПРЗ и предназначени 3а подготвянето на разтвора 3а пръскане.

Изплакването на опаковките /контейнерите носи следните ползи:

• Икономичност: в непочистения контейнер може да остане до 5% от продукта 3а РЗ.
• Ефикасност: чрез изплакване на контейнерите, целият продукт се използва, което увеличава ефикасността на третирането.
• Безопасност: добре изплакнатият контейнер няма да съдържа остатъчни вещества, като по този начин се избягва риска от отравяне или други злополуки.
• Екологични: тройно изплакнатият контейнер няма да Замърсява околната среда.

Меките съдове с всякаква вместимост и твърдите съдове с вместимост между 25 л/25 кг и 250 л/250 кг следва да бъдат напълно изпразнени от съдържанието си без последващо изплакване.

Контролен списък за безопасност по време на приготвяне на разтворите

Безопасността по време на приготвянето на разтворите от продукти 3а растителна защита е изключително важна. Препоръчваме ви да следвате контролния списък по-долу преди да предприемате действия. Ако отговорът на някой от следните точки е “Не”, коригирайте веднага.

Смесване / ЗарежданеДаНе
Оборудването 3а прилагане на ПРЗ е чисто, в добро състояние и без разливи. Операторът разполага с уплътняващи ленти 3а поправяне на всякаква тръба, която тече.
Личните предпазни средства (ЛПС) са чисти, в добро състояние и готови 3а употреба от оператора, който подготвя разтвора 3а пръскане.
Измервателните съдове 3а ПРЗ са чисти и се съхраняват в помещението, където се подготвя разтвора 3а пръскане.
Близо до оператора се намира съд с чиста вода 3а изплакване на ръцете и очите при случайно замърсяване.
Течаща вода/душ е налице близо до мястото или помещението 3а подготовка на сместа, 3а да се измие оператора при случаен разлив.
Телефонните номера на спешна помощ (полиция, бърза помощ, болница, пожарна, център по токсикология) и ръководството 3а оказване на първа помощ са лесно достъпни, редовно се актуализират и са ясно обозначени.
Има съоръжения 3а тройно изплакване на контейнерите.
Празните контейнери, след като бъдат поставени в чували 3а събиране на отпадъците, се съхраняват на специално обособено място в склада 3а ПРЗ.

ИЗТЕГЛЕТЕ / pdf / 17, 5 МВ


 

Обучителни видеа

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар