Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали

Европейският съюз (ЕС) ограничава износа и вноса на определени опасни химични вещества и пестициди. С приемането на Регламент (ЕС) № 649/2012 ЕС цели да приложи Конвенцията от Ротердам, да насърчава споделянето на отговорност и сътрудничеството и да защити здравето на човека и околната среда.

Обобщение

Регламентът предвижа определени правила относно износа на химикали, които са забранени или строго ограничени за употреба в Европейския съюз (ЕС). Износителите са задължени да уведомяват за износа на химикалите, за които се прилага този регламент, преди износът да може да се осъществи. Освен това химикалите, обхванати от Конвенцията от Ротердам, и химикалите, които са забранени или строго ограничени в Съюза, не могат да бъдат изнасяни без съгласието на държавите вносители.

Настоящият регламент има за цел да гарантира, че разпоредбите на регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химически вещества се прилагат за всички химикали, когато те се изнасят от държави-членки в други страни по Конвенцията или други държави, освен ако тези разпоредби биха били в разрез със специфични изисквания на същите тези страни по Конвенцията или други държави.

Разглеждани химикали

Настоящият регламент обхваща:

определени опасни химикали, за които съгласно Конвенцията се прилага процедурата по предварително обосновано съгласие („PIC процедурата“);
определени химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на ЕС или в държава-членка; и
всички химикали, когато се изнасят, доколкото се касае за тяхната класификация, етикетиране и опаковане.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате