Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

от 22 май 2012 година
относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

(текст от значение за ЕИП)
(ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1)

Изменен със:
M1 Делегиран регламент (ЕС) № 736/2013 на Комисията от 17 май 2013 година L 204 25 31.7.2013 г.
M2 Делегиран регламент (ЕС) № 837/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година L 234 1 3.9.2013 г.
M3 Регламент (ЕС) № 334/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година L 103 22 5.4.2014 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате