Регламент (EO) № 850/2004 от 29 април 2004 за устойчивите органични замърсители

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално Член 175(1) от него,

Като взе предвид предложението на Комисията,

Като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

След консултации с Комитета на регионите,

Като действат в съответствие с процедурата, заложена в Член 251 от Договора (2),

 

Вземайки предвид следното:

(1)        Този Регламент се отнася основно до опазването на околната среда и опазването на човешкото здраве. Следователно законовата основа е Член 175(1) от Договора.

(2)        Общността е сериозно загрижена от продължаващото изпускане на устойчиви органични замърсители в околната среда. Тези химически вещества се пренасят през международните граници далече от източниците им и са устойчиви в околната среда, натрупват се в организмите чрез хранителната верига и застрашават човешкото здраве и околната среда. Ето защо следва да се вземат допълнителни мерки за опазване на човешкото здраве и околната среда от тези замърсители.

(3)        С оглед на отговорностите си за опазване на околната среда, Общността подписа на 24 юни 1998 Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, наричан по-нататък "Протокола", а на 22 май 2001 г.– Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, наричана по-нататък "Конвенцията".

(4)        Макар и на общностно ниво да е въведено законодателство, отнасящо се до устойчивите органични замърсители, неговите основни недостатъци са, че липсва или е недостатъчно законодателството, което забранява производството и употребата на което и да е от химични вещества, включени в списъци в момента, че няма рамка, която да подлага допълнителни устойчиви органични замърсители на забрани, ограничения или елиминиране, нито рамка, предотвратяваща производството и употребата на нови вещества, които демонстрират характеристики на устойчиви органични замърсители. На общностно ниво няма определени цели за намаляване на емисиите и сегашните списъци на изпусканията не покриват всички източници на устойчиви органични замърсители.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате