Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
Текст от значение за ЕИП.

ОБОБЩЕНИЕ

Регламентът се прилага за сухопътен превоз на стоки от превозни средства, чиято обща маса не превишава 3,5 тона, и за сухопътен транспорт на пътници с превозни средства, които са пригодени да превозват повече от девет души (заедно с водача).

Той се прилага без значение на държавата на регистрация на превозното средство за сухопътен превоз в ЕС и между държави от ЕС, Швейцария и държави от Европейското икономическо пространство.

Минимална възраст

Водачът и придружителите на водачите трябва да са навършили 18 години, с изключение на определени обстоятелства за придружители на обучаващи се водачи, за които минималната възраст е 16 години (вж. член 5 за повече подробности).

Правила относно времето на управление, почивките по време на работа и почивките

Подробни правила за тях са определени в членове 6, 7, 8 и 9. Те включват:

  • максимално дневно време за управление от 9 часа, което може да се удължи на 10 часа не повече от два пъти седмично;
  • максимално седмично време на управление от 56 часа;
  • максимално общо време на управление през всеки две последователни седмици от 90 часа;
  • след период на управление от 4,5 часа водачът трябва да ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка;
  • минимална дневна почивка от 11 часа, която може да се намали на 9 часа не повече от 3 пъти седмично;
  • регулярен период на седмична почивка от най-малко 45 часа и намален седмичен период на почивка от най-малко 24 часа.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате