РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2014 година
относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт
(ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (3) установява разпоредби за производството, монтирането, използването и изпитването на тахографи. Той е бил неколкократно и съществено изменян. От съображения за повече яснота неговите основни разпоредби следва да бъдат опростени и преструктурирани.

(2)

Практическият опит показа, че следва да се подобрят някои технически елементи и контролни процедури с оглед да се осигури ефективност и ефикасност на тахографската система.

(3)

За някои превозни средства се прилага изключение от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4). С оглед да се осигури съгласуваност, следва да е възможно такива превозни средства да бъдат изключени и от обхвата на действие на настоящия регламент.

(4)

В превозните средства, за които се прилага Регламент (ЕО) № 561/2006, следва да бъдат монтирани тахографи. За да се внесе известна степен на гъвкавост, определени превозни средства следва да бъдат изключени от обхвата на посочения регламент, по-специално превозните средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа и които се използват само в радиус от 100 km от базата на предприятието, при условие че управлението на тези превозни средства не представлява основната дейност на водача. За да се осигури съгласуваност между съответните изключения, предвидени в Регламент (ЕО) № 561/2006, и да се намали административната тежест върху транспортните предприятия, като същевременно се спазват целите на посочения регламент, следва да бъдат променени някои максимални допустими разстояния, определени в тези изключения.

(5)

Комисията ще обмисли удължаването на срока на валидност на адаптера за превозни средства от категории M1 и N1 до 2015 г. и ще разгледа допълнително възможността за дългосрочно решение за превозните средства от категории M1 и N1 преди 2015 г.

(6)

Комисията следва да обмисли включването на датчици за тегло в тежкотоварните автомобили и следва да направи оценка на възможностите на датчиците за тегло да допринасят за подобряване на съответствието със законодателството в областта на автомобилния транспорт.

(7)

Използването на свързани към глобална навигационна спътникова система тахографи представлява подходящ и икономически ефективен начин за автоматично регистриране на местоположението на превозното средство на определени пунктове в рамките на дневното работно време с цел подпомагане на служителите на контролните органи при проверки, така че следва да бъде предвидено подобно използване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате