РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1) Живакът е силно токсично вещество, което представлява глобална и сериозна заплаха за здравето на човека, включително под формата на метилживак в риби и морски храни, екосистемите и дивата флора и фауна. Поради трансграничния характер на замърсяването с живак, между 40 и 80 % от общото отлагане на живак в Съюза е с произход извън Съюза. Поради това е налице основание за предприемане на действия на местно, регионално, национално и международно равнище.

(2) Повечето емисии на живак и свързаните с тях рискове от експозиция са в резултат от антропогенна дейност, като първичен добив и преработка на живак, употреба на живак в продукти и промишлени процеси, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, изгаряне на въглища и управление на отпадъци от живак.

(3) Седмата програма за действие за околната среда, приета с Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, определя дългосрочната цел за нетоксична околна среда и за тази цел в нея се посочва, че са необходими действия, за да се гарантира свеждане до минимум на значителните неблагоприятни последици от химикалите върху здравето на човека и околната среда до 2020 г.

(4) Съобщението на Комисията от 28 януари 2005 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия на Общността относно живака“, преразгледана на 7 декември 2010 г. („наричана по-долу „Стратегията“), цели свеждане до минимум и, когато това е осъществимо, пълно преустановяване на глобалните антропогенни изпускания на живак във въздуха, водата и почвата.

(5) През последните 10 години в Съюза бе постигнат значителен напредък във връзка с управлението на живака след приемането на Стратегията и на широка гама от мерки по отношение на емисиите, предлагането, търсенето и употребата на живак и управлението на излишъка и запасите от живак.

(6) В Стратегията се препоръчва, че договарянето и сключването на международен правно обвързващ инструмент относно живака следва да бъде приоритет, тъй като действията на Съюза сами по себе си не могат да гарантират ефективно защитата на гражданите на Съюза от отрицателните последици от живака върху здравето.

(7) Съюзът и 26 държави членки подписаха през 2013 г. Конвенцията Минамата относно живака (наричана по-долу „Конвенцията“). Естония и Португалия — двете държави членки, които не са подписали Конвенцията — заявиха ангажимента си да я ратифицират. Следователно Съюзът и всички негови държави членки са ангажирани с нейното сключване, транспониране и изпълнение.

(8) Бързото одобрение на Конвенцията от страна на Съюза и нейното ратифициране от държавите членки ще насърчи държавите, които са основни потребители и източници на емисии на живак в световен мащаб, които са подписали Конвенцията, да я ратифицират и изпълняват.

(9) Настоящият регламент следва да допълни достиженията на правото на Съюза и да предвиди разпоредби, които са необходими, за да се гарантира пълното привеждане на достиженията на правото на Съюза в съответствие с Конвенцията, за да могат Съюзът и неговите държави членки съответно да я одобрят или ратифицират, како и да я изпълняват.

(10) По-нататъшните действия, предприемани от Съюза и надхвърлящи изискванията на Конвенцията, биха проправили пътя, както беше в случая с Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), за безживачните продукти и процеси.

(11) В съответствие с член 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да поддържат или въвеждат по-строги защитни мерки, при условие че тези мерки са съвместими с Договорите и Комисията е уведомена за тях.

(12) Забраната за износ на живак, установена в Регламент (ЕО) № 1102/2008, следва да бъде допълнена с ограничения върху вноса на живак, които варират в зависимост от източника, предвидената употреба и мястото на произход на живака. Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да продължава да се прилага по отношение на вноса на отпадъци от живак, по-специално що се отнася до правомощията на компетентните органи съгласно посочения регламент.

(13) Разпоредбите на настоящия регламент относно вноса на живак и на смеси на живака имат за цел да гарантират изпълнението от страна на Съюза и държавите членки на задълженията съгласно Конвенцията за търговията с живак.

(14) Износът, вносът и производството на редица продукти с добавен живак, представляващи значителен дял от употребата в рамките на Съюза и в световен мащаб на живак и живачни съединения, следва да бъдат забранени.

(15) Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на приложимите достижения на правото на Съюза, които определят по-строги изисквания за продукти с добавен живак, включително по отношение на максималното съдържание на живак.

(16) Употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси следва да се прекрати постепенно и за тази цел е необходимо да се насърчава търсенето на алтернативни на живака вещества с безвредни характеристики или при всички случаи по-малко опасни за околната среда и здравето на човека.

(17) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) забранява, считано от 10 октомври 2017 г., производството, пускането на пазара и употребата на пет фенилживачни съединения, за които е известно, че се използват по-специално като катализатори за производството на полиуретан. Употребата на други съдържащи живак катализатори в производството на полиуретан следва също да бъде забранена, считано от 1 януари 2018 г.

(18) Производството на алкохолати, включващи употребата на живак като електрод, следва постепенно да бъде прекратено и тези производствени процеси следва да бъдат заменени в най-кратък срок от осъществими безживачни производствени процеси. При отсъствие на относими налични безживачни производствени процеси следва да се установят оперативни условия за производството на натриев или калиев метилат или етилат, включващо употребата на живак. Следва да се вземат мерки за намаляване на употребата на живак, така че постепенно да се прекрати неговата употреба в това производство възможно най-скоро и при всички случаи преди 1 януари 2028 г.

(19) Производството и пускането на пазара на нови продукти с добавен живак и използването на нови производствени процеси, които включват употребата на живак и живачни съединения би увеличило употребата на живак и живачни съединения, както и емисиите на живак в Съюза. Следователно такива нови дейности следва да бъдат забранени, освен ако с оценката не се докаже, че новите продукти с добавен живак или новите производствени процеси биха осигурили значителни ползи за околната среда или за здравето и че те не представляват значителни рискове за околната среда или за здравето на човека, както и че не са налични технически и практически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи.

(20)

Употребата на живак и живачни съединения в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато представлява значителен дял от употребата и емисиите на живак в световен мащаб с отрицателни последици както за местни общности, така и в световен мащаб. Поради това тази употреба на живак и живачни съединения следва да бъде забранена съгласно настоящия регламент и регулирана на международно равнище. Без да се засяга забраната за такава употреба и в допълнение към прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции от държавите членки по отношение на нарушения на настоящия регламент, също така е целесъобразно да бъде предвиден национален план в случай на повече от само изолирани случаи на неспазване на тази забрана с цел решаване на проблема с ръчния и дребномащабния добив и преработката на злато, при които за извличане на златото от рудата се използва амалгамиране с живак.

(21) В Съюза живакът се употребява най-често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване. Ето защо употребата на дентална амалгама следва да бъде постепенно прекратено в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и с националните планове, които се основават, по-специално на мерките, изброени в приложение А, част II към Конвенцията. Комисията следва да изготви оценка и да докладва относно осъществимостта на постепенното прекратяване на употребата на дентална амалгама в дългосрочен план, за предпочитане до 2030 г., като се вземат предвид националните планове, изисквани съгласно настоящия регламент, и при пълно зачитане на компетентността на държавите членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Освен това следва да бъдат предприети специални превантивни мерки за защита на здравето на уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени.

(22) Следва да бъде позволена единствено употребата на предварително дозирана капсулирана дентална амалгама и употребата на амалгамни сепаратори в денталните практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват пломби от дентална амалгама или зъби, съдържащи такива пломби, следва да бъде задължително, с цел предпазване на практикуващите специалисти по дентална медицина и пациентите от експозиция на живак и за гарантиране, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда. В тази връзка употребата на живак в насипно състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина следва да бъде забранена. Капсулите с амалгама, като например описаните в Европейските стандарти EN ISO 13897:2004 и EN ISO 24234:2015, се считат за подходящи за използване от практикуващите специалисти по дентална медицина. Освен това следва да бъде определено минимално ниво на ефективност на задържане за амалгамните сепаратори. Съответствието на амалгамните сепаратори следва да се основава на съответните стандарти, като например на Европейски стандарт EN ISO 11143:2008. Като се има предвид размерът на икономическите оператори в денталния сектор, засегнати от въвеждането на тези изисквания, целесъобразно е да се предостави достатъчно време за адаптиране към новите изисквания.

(23) Обучението на студентите по дентална медицина и практикуващите специалисти по дентална медицина относно употребата на безживачни алтернативи, по-специално за уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени както и осъществяването на научни изследвания и иновации в областта на здравето на устната кухина, с цел подобряване на познанията за съществуващите материали и техники за възстановяване и за разработване на нови материали, могат да спомогнат за намаляването на употребата на живак.

(24) Над 6 000 тона отпадъци от течен живак ще бъдат генерирани в Съюза до края на 2017 г., главно в резултат на задължителното извеждане от експлоатация на инсталациите с живачни клетки в хлоралкалната промишленост в съответствие с Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията (7). Поради ограничения наличен капацитет за извършване на преобразуването на отпадъците от течен живак, временното съхраняване на отпадъци от течен живак следва да остане разрешено съгласно настоящия регламент за достатъчно дълъг срок, за да се гарантира преобразуването и ако е приложимо, втвърдяването на всички такива отпадъци. Такова съхраняване следва да се извършва в съответствие с изискванията, установени в Директива 1999/31/ЕО на Съвета (8).

(25) Имайки предвид че живакът е изключително опасно вещество в своята течна форма, постоянното съхраняване без предварително третиране на отпадъците от живак следва да се забрани, поради рисковете, свързани с такова обезвреждане. Поради това отпадъците от живак следва да бъдат подложени на подходящи операции по преобразуване и ако е приложимо, по втвърдяване, преди постоянното съхраняване. За тази цел и за да се намалят свързаните с това рискове, държавите членки следва да вземат предвид техническите насоки относно живака на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

(26) За да се гарантира, че разпоредбите на настоящия регламент относно отпадъците се прилагат правилно, следва да се вземат мерки, за да се гарантира ефективна система за проследимост по цялата верига на управление на отпадъците от живак, при която производителите на отпадъци от живак и операторите на съоръжения за управление на отпадъците, в които се съхраняват и обработват тези отпадъци, се задължават да създадат информационен регистър като част от документирането, изисквано съгласно Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

(27) Конвенцията изисква страните да се стремят да разработват подходящи стратегии за идентифициране и оценка на обектите, замърсени с живак или живачни съединения. Директива № 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10) съдържа изискването операторите на промишлени инсталации да намират разрешение на проблема, свързан със замърсяването на почвата. Освен това съгласно Директива № 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) от държавите членки се изисква да разрешават проблемите, свързани със замърсяването на почвата, когато това замърсяване оказва неблагоприятно въздействие върху състоянието на даден воден обект. Поради това следва да бъде извършван обмен на информация между Комисията и държавите членки с цел обмяна на опит относно инициативите и мерките, осъществявани на национално ниво.

(28) За да бъдат отразени настоящите научни познания относно рисковете от метилживак, Комисията следва, когато извършва преглед на настоящия регламент, да направи оценка на съществуващите допустими гранични дози на живака и да установи нови здравни показатели.

(29) С цел съгласуване на законодателството на Съюза с решенията на Конференцията на страните по Конвенцията, подкрепени от Съюза чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9от ДФЕС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с измененията на приложенията към настоящия регламент, както и във връзка с удължаване на срока за временно съхраняване на отпадъци от живак. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на определянето на формуляри за внос и износ, установяването на технически изисквания за екологосъобразното междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака, забраната или разрешаването на нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси, включващи употребата на живак и живачни съединения, и определянето на задълженията за докладване, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(31) Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент, и следва да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(32) С оглед на естеството и обхвата на измененията, които трябва да се внесат в Регламент (ЕО) № 1102/2008 и за да се повишат правната сигурност, яснотата и прозрачността на законодателството, както и то да се опрости, посоченият регламент следва да бъде отменен.

(33) С цел на компетентните органи на държавите членки и на икономическите оператори, засегнати от настоящия регламент, да се даде достатъчно време, за да се адаптират към новия режим, установен с настоящия регламент, той следва да се прилага от 1 януари 2018 г.

(34) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез, inter alia, забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак, чрез ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато и в дентална амалгама и чрез задължения, приложими към отпадъците от живак, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради трансграничното естество на замърсяването с живак и естеството на мерките, които трябва да се предприемат, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.