РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,
като има предвид, че:

(1) В приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са установени изисквания за съставяне на информационни листове за безопасност, използвано за предоставяне на информация за химични вещества и смеси в Европейския съюз.

(2) В Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), разработена в рамките на структурите на ООН, са установени международно хармонизирани критерии за класифицирането и етикетирането на химикали, както и правила за информационните листове за безопасност.

(3) Изискванията за информационните листове за безопасност от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат адаптирани в съответствие с петата редакция на правилата на GHS за информационните листове за безопасност.

(4) На 1 юни 2015 г. ще влязат в сила едновременно две противоречащи си изменения на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006: едното е въведено с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), а другото — с Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията (3). С цел да се избегнат обърквания относно версията на приложение II, която следва да се прилага, посоченото приложение със съответните изменения в него следва да бъде заменено с ново приложение II.

(5) Въвеждането на изискване към стопанските субекти, които вече са съставили информационни листове за безопасност, да ги актуализират незабавно в съответствие с измененото приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, ще наложи несъразмерна тежест върху тях. Съответно следва да се позволи на операторите да продължат да използват за определен период от време информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате