Списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства

От 21 април. 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

Както и до момента, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти.

Съответствието с европейски хармонизиран стандарт осигурява по подразбиране съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност. Номерата на тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Първият списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета бе публикуван в официален вестник 2018/C 113/04.

В обобщението по-долу са представени данните за хармонизираните стандарти, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ). В него се възпроизвежда информацията, която вече е публикувана в серия L или серия C на ОВ, както е посочено в колони (2), (5) и/или (7). В информацията се съдържат всички данни, които към момента на изготвяне на обобщението все още са осигурявали презумпция за съответствие, заедно с данните, които вече са оттеглени от ОВ.

Това е актуалният последен сумаризиран списък на хармонизираните стандарти за лични предпазни средства, публикуван на 22.07.2021 г.