Първи списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425

Бележка: От 21 април. 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

Както и до момента, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти.

Съответствието с европейски хармонизиран стандарт осигурява по подразбиране съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност. Номерата на тези стандарти се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Това е първият списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 113/04)

Списъкът има поправка на 26.06.2018 г. за някои от стандартите. Можете да я изтеглите от тук.

 

ЕОС (2)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на начало на презумпцията за съответствие Забележка 0

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 136:1998/AC:2003

CEN

EN 137:2006

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 140:1998

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 140:1998/AC:1999

CEN

EN 142:2002

Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 143:2000

Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 144-1:2000

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка

21.4.2018 г.

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018 г.

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 144-2:1998

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници

21.4.2018 г.

CEN

EN 144-3:2003

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използва азот и кислород

21.4.2018 г.

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN

EN 145:1997

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 148-1:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

21.4.2018 г.

CEN

EN 148-2:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата

21.4.2018 г.

CEN

EN 148-3:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба М 45 х 3

21.4.2018 г.

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 166:2001

Индивидуална защита на очите. Изисквания

21.4.2018 г.

CEN

EN 169:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

21.4.2018 г.

CEN

EN 170:2002

Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

21.4.2018 г.

CEN

EN 172:1994

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия

21.4.2018 г.

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018 г.

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 174:2001

Индивидуална защита на очите. Очила „закрит тип“ за ски алпийски дисциплини

21.4.2018 г.

CEN

EN 175:1997

Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

21.4.2018 г.

CEN

EN 207:2017

Лични предпазни средства за очите. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазер)

21.4.2018 г.

CEN

EN 208:2009

Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна настройка)

21.4.2018 г.

CEN

EN 250:2014

Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 342:2017

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ

21.4.2018 г.

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защита срещу дъжд

21.4.2018 г.

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

CEN

EN 352-1:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите

21.4.2018 г.

CEN

EN 352-2:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите

21.4.2018 г.

CEN

EN 352-3:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността

21.4.2018 г.

CEN

EN 352-4:2001

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума

21.4.2018 г.

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 352-5:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума

21.4.2018 г.

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 352-6:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация

21.4.2018 г.

CEN

EN 352-7:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума

21.4.2018 г.

CEN

EN 352-8:2008

Антифони. Изисквания и изпитване за безопасност. Част 8: Антифони, покриващи ушите за аудио развлечение

21.4.2018 г.

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

21.4.2018 г.

CEN

EN 353-2:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

21.4.2018 г.

CEN

EN 354:2010

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета

21.4.2018 г.

CEN

EN 355:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

21.4.2018 г.

CEN

EN 358:1999

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета

21.4.2018 г.

CEN

EN 360:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

21.4.2018 г.

CEN

EN 361:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло

21.4.2018 г.

CEN

EN 362:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

21.4.2018 г.

CEN

EN 365:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи изисквания към инструкциите за употреба, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка

21.4.2018 г.

EN 365:2004/AC:2006

CEN

EN ISO 374-1:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности (ISO 374-1:2016)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 374-5:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за опасностите от микроорганизми (ISO 374-5:2016)

21.4.2018 г.

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

21.4.2018 г.

CEN

EN 381-5:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 5: Изиквания към протектори за крака

21.4.2018 г.

CEN

EN 381-7:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни триони

21.4.2018 г.

CEN

EN 381-9:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион

21.4.2018 г.

CEN

EN 381-11:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 11: Изисквания за защитни куртки

21.4.2018 г.

CEN

EN 388:2016

Ръкавици за защита от механични рискове

21.4.2018 г.

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Защитни каски за индустрията

21.4.2018 г.

CEN

EN 402:2003

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 403:2004

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 404:2005

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 407:2004

Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и/или огън)

21.4.2018 г.

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 421:2010

Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяване

21.4.2018 г.

CEN

EN 443:2008

Каски за пожарогасене в сгради и други постройки

21.4.2018 г.

CEN

EN 469:2005

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене

21.4.2018 г.

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018 г.

Забележка 3

EN 469:2005/AC:2006

CEN

EN 511:2006

Защитни ръкавици срещу студ

21.4.2018 г.

CEN

EN 564:2014

Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 566:2017

Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 567:2013

Екипировка за алпинизъм. Скоби за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 568:2015

Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 569:2007

Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Защитни ръкавици за пожарникари

21.4.2018 г.

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN

EN 795:2012

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

21.4.2018 г.

Предупреждение: Настоящото публикуване не се отнася за устройствата, описани в:

тип А (осигурителни устройства с една или повече стационарни точки за закрепване и с необходимост от анкерни връзки или фиксиращи елементи за закрепване към конструкцията), посочени в точки 3.2.1, 4.4.1 и 5.3;

тип С (осигурителни устройства, при които се използват една или повече хоризонтални еластични осигурителни линии), посочени в точки 3.2.3, 4.4.3 и 5.5;

тип D (осигурителни устройства, при които се използват хоризонтални твърди осигурителни линии), посочени в точки 3.2.4, 4.4.4 и 5.6;

всяка комбинация от горните.

По отношение на типове A, C и D, настоящото публикуване не се отнася към която и да е от следните точки: 4.5, 5.2.2, 6, 7; приложение A и приложение ZA.

Следователно, по отношение на посочените по-горе устройства няма презумпция за съответствие с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/425, защото тези устройства не се считат за лични предпазни средства.

CEN

EN 812:2012

Противоударни шапки за индустрията

21.4.2018 г.

CEN

EN 813:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение

21.4.2018 г.

CEN

EN 943-1:2015

Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) костюми

21.4.2018 г.

CEN

EN 958:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Каски за въздушни спортове

21.4.2018 г.

CEN

EN 1073-2:2002

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

21.4.2018 г.

CEN

EN 1077:2007

Каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти

21.4.2018 г.

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

21.4.2018 г.

CEN

EN 1080:2013

Защитни каски срещу удар за малки деца

21.4.2018 г.

CEN

EN 1082-1:1996

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката

21.4.2018 г.

CEN

EN 1082-2:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

21.4.2018 г.

CEN

EN 1146:2005

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 1149-5:2008

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията

21.4.2018 г.

CEN

EN 1150:1999

Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.4.2018 г.

CEN

EN 1385:2012

Каски за кану и спортове в планински реки

21.4.2018 г.

CEN

EN 1486:2007

Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене

21.4.2018 г.

CEN

EN 1497:2007

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло

21.4.2018 г.

CEN

EN 1731:2006

Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето

21.4.2018 г.

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 1891:1998

Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение

21.4.2018 г.

CEN

EN 1938:2010

Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и мотопедисти

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 10819:2013

Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 10862:2009

Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на трапецовидни колани (ISO 10862:2009)

21.4.2018 г.

CEN

EN 12021:2014

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

21.4.2018 г.

CEN

EN 12083:1998

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 12083:1998/AC:2000

CEN

EN 12270:2013

Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 12275:2013

Екипировка за алпинизъм. Съединители. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 12276:2013

Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 12277:2015

Екипировка за алпинизъм. Хамут. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 12278:2007

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018 г.

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 2: Филтри за директно наблюдаване на слънцето (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 12401:2009

Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата за употреба в плавателни съдове за развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12401:2009)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018 г.

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018 г.

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018 г.

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 12477:2001

Защитни ръкавици за заварчици

21.4.2018 г.

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 12492:2012

Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 12841:2006

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

21.4.2018 г.

CEN

EN 12941:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018 г.

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 12942:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018 г.

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

21.4.2018 г.

CEN

EN 13061:2009

Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на футболисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13158:2009

Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете използвани при конен спорт: за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13178:2000

Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни спортове

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-1:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-2:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и защитни средства за ръката до лакътя

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-3:2013

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-4:2001

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава

21.4.2018 г.

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN 13277-5:2002

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за половите органи и защитни средства за корема

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-6:2003

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста на жени

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-7:2009

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата

21.4.2018 г.

CEN

EN 13277-8:2017

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 8: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за лице за карате

21.4.2018 г.

CEN

EN 13356:2001

Приспособления за видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.4.2018 г.

CEN

EN 13484:2012

Каски за ползвателите на едноместни шейни

21.4.2018 г.

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13594:2015

Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13595-1:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи изисквания

21.4.2018 г.

CEN

EN 13595-3:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти - якета, панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за определяне здравината на пропукване

21.4.2018 г.

CEN

EN 13634:2017

Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 13688:2013

Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)

21.4.2018 г.

CEN

EN 13781:2012

Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей

21.4.2018 г.

CEN

EN 13794:2002

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 13832-2:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия

21.4.2018 г.

CEN

EN 13832-3:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни условия

21.4.2018 г.

CEN

EN 13949:2003

Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018 г.

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN ISO 13998:2003

Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO 13998:2003)

21.4.2018 г.

CEN

EN 14021:2003

Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени, предназначени за защита на мотоциклетиста от камъни и отломки. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

21.4.2018 г.

CEN

EN 14058:2017

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

21.4.2018 г.

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14126:2003

Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции

21.4.2018 г.

EN 14126:2003/AC:2004

CEN

EN 14143:2013

Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода

21.4.2018 г.

CEN

EN 14225-1:2017

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14225-2:2017

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14225-3:2017

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14328:2005

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 14435:2004

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полу маска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 14460:1999

Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за изпитване (ISO 14460:1999)

21.4.2018 г.

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018 г.

Забележка 3

EN ISO 14460:1999/AC:1999

CEN

EN 14529:2005

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарти с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

21.4.2018 г.

CEN

EN 14593-1:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

21.4.2018 г.

CEN

EN 14594:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка

21.4.2018 г.

EN 14594:2005/AC:2005

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 14877:2002

Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на гранулирани абразиви (ISO 14877:2002)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018 г.

CEN

EN 15090:2012

Обувки за пожарникари

21.4.2018 г.

CEN

EN 15151-1:2012

Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1: Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 15333-1:2008

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати с командване от белите дробове

21.4.2018 г.

EN 15333-1:2008/AC:2009

CEN

EN 15333-2:2009

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 2: Апарати със свободно изтичане

21.4.2018 г.

CEN

EN 15613:2008

Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN 16027:2011

Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари

21.4.2018 г.

CEN

EN 16350:2014

Защитни ръкавици. Електростатични свойства

21.4.2018 г.

CEN

EN 16473:2014

Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции

21.4.2018 г.

CEN

EN 16716:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 17249:2013

Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион (ISO 17249:2013)

21.4.2018 г.

EN ISO 17249:2013/AC:2014

CEN

EN ISO 20345:2011

Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 20346:2014

Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2014)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 20347:2012

Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012)

21.4.2018 г.

CEN

EN ISO 20471:2013

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018 г.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018 г.

Забележка 3

CEN

EN ISO 27065:2017

Защитно облекло. Изисквания към характеристиките на защитно облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди и от работници, изложени на тяхното въздействие (ISO 27065:2017)

21.4.2018 г.

Забележка 0:

това е датата, от която отговарянето на хармонизирания стандарт или на части от него осигурява презумпция за съответствие с релевантните изисквания от законодателството на Съюза.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат “…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51.

(2)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, БЕЛГИЯ, Тел. +32 25500811; факс: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Bruxelles/Brussel, БЕЛГИЯ, тел. +32 25500811; факс +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, ФРАНЦИЯ, тел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(3)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.