Въпросник на ИТ “Почивки” *

Ергономия Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (3)

Въпросите са основно по прилагане на изискванията на Кодекса на труда за почивки, но има и такива свързани с физиологичните режими на труд и почивка.

Нормативните изисквания са нанесени с някои коментари.

ВъпросОтговор на предприятието
1.Осигурена ли е на всички работници или служители почивка за хранене, която не е по-малко от 30 минути?

Кодекс на труда

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

Да
2.Осигурена ли е 12 часова непрекъсната междудневна почивка между два работни дни на всички работници и служители?

Кодекс на труда

Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

Да
3.Почивката за хранене на работниците или служителите включена ли е в работното време?

Кодекс на труда

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.
(2) Почивките не се включват в работното време.

Коментар: Обърнете внимание, че въпросът е за почивката, а не времето за хранене. Ако имате непрекъсваем процес на работа ситуацията е различна (Въпрос №7):

Кодекс на труда
Чл. 151. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

 Не
4.При подневно отчитане на работното време осигурена ли е на всички работници и служители седмична почивка от два последователни дни?

Кодекс на труда

Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

Да

Не е приложимо

5.Когато се прилага подневно изчисляване на работното време, осигурява ли се на всички работници и служители, които полагат извънреден труд през двата дни от седмичната почивка, почивка не по-малко от 24 часа през следващата седмица?

Кодекс на труда

Чл. 153. (4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) За положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа.

Да

Не е приложимо

6.При сумирано изчисляване на работното време допуска ли се непрекъснатата седмична почивка да бъде по-малко от 36 часа? 

Кодекс на труда

Чл. 153. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

Не

Не е приложимо

7.При непрекъсваем процес на работа осигурява ли се на работниците или служителите време за хранене през работното време?

Кодекс на труда

Чл. 151. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

Да

Не е приложимо

8.При сумирано изчисляване на работното време, допуска ли се, при промяна на смените, непрекъснатата седмичната почивка да бъде по-малко от 24 часа, когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това?

Кодекс на труда

Чл. 153. (3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от почивката по ал. 2, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това.

Да

Не е приложимо

9.При работно време с променливи граници допуска ли се междудневната почивка да бъде по-малко от 12 часа?

Коментар: В чл. 139 от Кодекса на труда не е направено изключение от изискването за продължителността на междудневната почивка. Полезна статия можете да намерите на следния линк (външен линк): Работно време с променливи граници

Не

Не е приложимо

10.Включени ли са физиологичните режими на труд и почивка в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието? 

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Чл. 7. Физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

 Да
11.Уведомени ли са работниците и служителите за физиологичните режими на труд и почивка?

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Чл. 11. (4) Работодателят осигурява информация на работещите за най-подходящия вид регламентирани почивки във връзка с изпълняваната от тях работа съгласно изискванията на т. 16, 17 и 18 от приложението. Работещите съобразно личните си предпочитания могат сами да избират начина на тяхното прекарване.

Да
12.При удължени смени от 12 часа осигуряват ли се на всички работници и служители минимум две почивки по време на работа, по 30 минути всяка?

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, Приложение към чл. 8

15. Разработването на физиологични режими на труд и почивка при сменна работа се подчинява на следните изисквания:
в) при удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна;

Коментар: Това изискване реално не отговаря на физиологичните правила при нощна смяна, тъй като половинчасова почивка в ранните часове на деня нарушава кривата на работоспособността и увеличава риска от злополуки, но е императивно, т.е. задължително.

Да

Не е приложимо

13.Включва ли се в работното време на работниците или служителите почивката за хранене при непрекъсваем процес на работа?

Коментар: Контролен въпрос - има разлика между "почивка за хранене" и "време за хранене при непрекъсваем процес". Вижте Въпрос №7

Кодекс на труда

Чл. 151. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.

Да

Не е приложимо

14.Въведен ли е физиологичен режим на труд и почивка за всички работни места, за които е установено някое от следните обстоятелства - работа с високо нервно-психическо натоварване, монотонност и при работа на смени?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица.

Да

Не е приложимо

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар