Въпросник за идентифициране на риска при ръчна работа с тежести *

Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от SLIC (комитет на старшите инспектори по труда към Европейската комисия) като пример за добра практика

Процедурата се използва за приблизителна оценка на работните условия за ръчно обработване на товар - ПОВДИГАНЕ, ДЪРЖАНЕ, НОСЕНЕ, ТЕГЛЕНЕ, БУТАНЕ.

Методът е разработен от Федералния институт за професионално здраве и безопасност и Комисията на Laender за професионално здраве и безопасност в тясно сътрудничество с работници, работнически асоциации, застрахователни организации и научни институти.

Удобен е за предварителна оценка на ръчната работа с тежести, с цел да се установи необходимо ли е детайлно обследване на процесите от лица, притежаващи задълбочени професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Въпросникът обхваща показателите за оценка на риска за здравето и безопасността при ръчна работа (с изключение на индивидуалните характеристики), съгласно приложение към чл. 4, т. 4 на Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести

ИЗТЕГЛЕТЕ ВЪПРОСНИКА


ВЪПРОСНИК

Ръчна работа с тежести - идентифициране на риска

Предприятие: ..............................................................Дата:.................
Работно място / дейност:........................................Подпис................


Оценка на риска при физическо натоварване

*) Обичайна част/ елемент от операцията;
**) Оценка според възприятието на работещите: работата възприема ли се като тежка от работещите; има ли видимо усилие; работещите изтощени ли са в края на смяната; има ли инфикатори за повишено отсъствие от работа или злополуки?

оценка на риска при физическо натоварване

Оценка на риска - необходимо физическо усилие

Оценка на риска при физическо натоварване - работна среда

оценка на риска при физическо натоварване - изисквания към дейността

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар