Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси

Издадени от министъра на народното здраве
Обн., ДВ, бр. 25 от 30 март 1971 г., изм., бр. 58 от 24 юли 1979 г., бр. 54 от 15 юни 1999 г.

1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящите норми и изисквания са валидни за всички отрасли на народното стопанство.
1.2. Те са задължителни по отношение организацията и физиологичното нормиране на труда при проектирането и експлоатацията на всички обекти от промишлеността, селското стопанство, търговията, комунално-битовото обслужване и други.

2. НОРМИ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАТОВАРВАНЕ

(Отм. - ДВ, бр. 54 от 1999 г., в сила от 17 септември 1999 г.)
2.1-2.2. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 1999 г.)
2.3-2.4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1979 г., отм., бр. 54 от 1999 г.)
2.5-2.8. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 1999 г.)
2.9. (Нова - ДВ, бр. 58 от 1979 г., отм., бр. 54 от 1999 г.)

ОТМЕНЕН ТЕКСТ * ОТМЕНЕН ТЕКСТ * ОТМЕНЕН ТЕКСТ

2.1. Допустимите норми за максимален енергоразход при физическо натоварване са следните: за мъже 5, 1 kcal/min, за жени 4 kcal/min.
2.2. Времето за върхови натоварвания, при което допустимите норми са превишават, не бива да бъде повече от 10% работното време през смяната.
2.3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 1999 г.) Допустимите норми за ръчно вдигане и пренасяне на тежести през време на работа са 50 kg за мъже и 15 за жени, при условие, че тази дейност се извършва не повече от 4 часа през работната смяна.
2.4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 1999 г.) При вдигане и пренасяне на тежести през време на работния ден за повече от 4 часа, тези норми се намаляват на 25 kg за мъже и 10 kg за жените. В изключителни случаи за жени може да се разрещи пренасянето на товари от 20 и 30 кг, ако ръководителят на предприятието осигури пренасянето им от две жени.
2.5. Максималното разстояние, на което може да се пренася ръчно товар е 60 m. Когато естеството на работата налага ръчно пренасяне на товари на височина, то височината не трябва да превишава 3 m, по вертикала, като наклона на транспортния път за изкачаване на тази височина не трябва да превишава 20 градуса, т.е. транспортният път да е най-малко 3 пъти по-голям от височината на издигане.
2.6. Максималният товар (вкл. и теглото на помощното средство), който може да се прекарва с вагонетки и различи видове колички в зависимост от пола и възрастта на работника, е даден в таблица № 1.

Максимален товар (вкл. и теглото на транспортното средство) в кг
Транспортно средствоМладежи от 16 до 18 г.Мъже над 18 г.девойки от 16 до 19 г.жени над 18 г.
1. Вагонетки по релси с пределен наклон 0,01500800300600
2. Едноколи колички по равен път или дъска - пределен накло9н 0,024080забранено40
3. Двуколи ръчни колички:
а) по равен път с пределен наклон 0,02115200забранено115
б) по леко неравен път или паваж - пределен наклон 0,0160100забранено60
4. На триколи или четириколи колички по равен път с  пределен наклон 0,01601006060

Забележка. Нормите, указания в точките за възрастови групи под 18 години, се отнасят за случаите, когато се налага частично и временно използване на работници от тези възрастови групи за ръчно преместване на товари или при използуване на допълнителни съоръжения.

2.7. Не могат да се назначават за товаро-разтоварачни или да се използват за редовно (ежедневно) ръчно пренасяне на товари, вкл. и с помощни транспортни средства:
а) работниците от двата пола, ненавършили 18 години;
б) бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждане;
в) лица със заболявания, противопоказни за тежък физически труд.

2.8. При работа нд 2000 m височина или в среда с вредности над допустимите норми, нормите за тежест на труда и вдигане на тежесто се намаляват с 25%.

ОТМЕНЕН ТЕКСТ * ОТМЕНЕН ТЕКСТ * ОТМЕНЕН ТЕКСТ

 

3. EРГОНОМИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.