Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електробезопасност Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 19 ОТ 2005 Г.)

В сила от 29.08.2004 г.

Издаден от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004 г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013 г.

Част първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) С този правилник се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, независимо от формата на собственост, наричани по-нататък "електрически уредби и мрежи".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически уредби и мрежи.
(2) Правилникът се прилага и от диспечерските служби на електропреносната и електроразпределителните мрежи и от външни фирми, допускани за работа в действащи електрически уредби и мрежи.

Чл. 3. (1) (Заличена - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)
(2) Работодателят може да предвижда и допълнителни мерки за безопасна работа, непротиворечащи на изискванията по този правилник. С тези мерки персоналът трябва да бъде запознат под формата на разпореждания, указания и инструктажи.
(3) За специфични работи и дейности, които не са обхванати от правилника, работодателят осигурява разработването и утвърждава вътрешни инструкции за безопасност.
(4) При извършване на строителни и монтажни работи в действащи електрически уредби и мрежи се спазват правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

Чл. 4. Правилникът не се прилага при извършване на работи под напрежение над 1000 V в случаите, когато:
1. работещият има потенциала на тоководещата част, до която непосредствено се допира, но е изолиран от земята;
2. работещият има постоянно потенциала на земята, но е изолиран от тоководещата част, по която се работи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.