Електробезопасност Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа при експлоатация на електрически уредби, ел. съоръжения и инсталации до 1000 V

1. Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:
- има образование и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
- е медицински освидетелстван съгласно нормативните актове за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;
- притежава квалификационна група за електробезопасност.
2. Техническата експлоатация на енергообзавеждането се осъществява от персонал, преминал специално обучение и проверка на знанията за заеманата длъжност.
3. Всички части на електрическите уредби и съоръжения, трябва да се изолират и ограждат по такъв начин, че да не дават възможност на хора без използването на помощни средства да се приближат или да се допират до опасни части. Изискването на тази точка не се прилага само при части с безопасно свръхниско напрежение.
4. Под намиращи се в експлоатация енергийни уредби и съоръжения се разбират такива енергийни уредби и съоръжения и консуматори на електрическа и топлинна и горива, които са в действие или са в топъл резерв цялостно или частично, или във всеки момент могат да бъдат включени в действие ръчно или автоматично.
5. Всички електрически машини, електрически апарати, електрически съоръжения, електрически инструменти и др. трябва да са:
- със сигурно покрити с капаци клемни кутии;
- с обезопасени с капаци пусково-регулираща апаратура;
- с изолирани от случайно допиране на тоководещи части на контакти, щепсели и ключове;
- с оградени въртящи се части (контактни пръстени, шайби, съединители, вентилатори и други).
6. Защитата срещу поражения от електрически ток по отношение на индиректен допир се поддържа в състояние, равностойно на това при въвеждането на съответната уредба в експлоатация.
7. На пода пред входните и входноизпитателните стойки на кабелните и въздушните съобщителни линии, стойките на дистанционното захранване, стойките на автоматичните регулатори на напрежение и токоразпределителните стойки се поставят гумени диелектрични килимчета или изолационни поставки.
8. Замяната на предпазители трябва да се извършва след изключване на напрежението.
9. При невъзможност да се изключи напрежението, замяната на предпазителите под напрежение трябва да се извърши след изключване на товара със защитни очила и диелектрични ръкавици или изолационни клещи.
10. Забранява се подмяна на предпазители с нестандартни вложки или вложки на които номиналния ток не съответства на определения за съответния токов кръг.
11. Забранява се работа с нестандартни или неизправни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.
12. Свалянето, почистването и поставянето на електрически лампи от осветителните тела да се извършва само от инструктирани лица и при изключено напрежение.
13. Свалянето и поставянето на лампи от подвижни осветителни тела да става само при изваден щепсел.
14. Експлоатация на електрически потребители да се спазва строго изискванията за безопасна работа дадени от производителя.
15. Да не се допуска работа с неизправни електрически щепселни съединения, ключове, шнурове и кабели.
16. Когато по време на експлоатация на електрически уреди, апарати, машини и др. Бъде забелязана неизправност или каквото и да е отклонение от нормалната работа, незабавно да се прекрати работа и да се уведоми съответната сервизна база.
17. Забранява се на операторите на машините и оборудването да отстранява повреди по електрическите уреди, апарати, машини и др.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

3 мнения за “Енергообзавеждане/ Електрически уредби, ел. съоръжения и инсталации до 1000 V *”

 1. Уважаема г-жо Илиева,
  Националната нормативна уредба за устройство, въвеждане в експлоатация и поддържане (техническа експлоатация) обхваща общите правила и изисквания в достатъчна степен. Инструкции трябва да се разработват за специфични дейности, машини, съоръжения и пр., включително и за нови такива, които още не са обхванати от националната нормативна уредба.
  Редица фирми, съобразно спецификата на извършваните от тях дейности, разработват и прилагат фирмени правила и кодекси за добра практика, без да противоречат на националната нормативна уредба. Това не изключва необходимостта от инструкции за БЗР при определени условия или с конкретно работно оборудване.
  Въпросната обща инструкция и подобни на нея изобщо не са приложими в съвременните условия и вместо полза могат да доведат до неблагоприятни последици.

 2. Представената на вниманието на посетителите на този сайт Инструкция по безопасност и хигиена на труда при експлоатация на електрически уредби, ел. съоръжения и инсталации до 1000 V не трябва въобще да бъде обект на прилагане, защото нивото й е отпреди повече от 30 години. Тя не съответства на състоянието на нормативната уредба по БЗР при напрежения до 1000 V, както и на кодексите за добра практика прилагани от редица фирми.
  Г-н Божилов е посочил елементарна грешка, която е коригирана.
  Има обаче редица текстове, които или въвеждат в заблуждение, или са неприложими.
  Така например:
  1. Заглавието включва “хигиена на труда” – вече забравен термин. Съвременната нормативна уредба използва “безопасност и здраве при работа”.
  2. Текстът на т. 1 е обект на друга част от нормативната уредба и няма място в специализирана инструкция, а изискването на т. 2 “Абсолютно е задължително спазването на правилниците по безопасност на труда”е абсурдно. На тяхно място би трябвало да има изискване за притежаване на квалификационна група за електробезопасност или за безопасност при работа.
  3. Точка 3 съдържа текста “които се намират в експлоатация (под напрежение)”, който по същество е порочен, защото в експлоатация има тоководещи части, които не са непрекъснато под напрежение и се явяват изключени от инструкцията. Освен това, изискването на точка 3 не е приложимо при части с безопасно свръхниско напрежение.
  4. Точка 5 поставя изискване към електрически машини, но освен тях има електрически апарати, електрически съоръжения, електрически инструменти и др.
  5. Точка 6 поставя отдавна остаряло изискване за зануляване. Съвременната нормативна уредба регламентира различни мерки за защита при попадане на достъпни токопроводими части под опасно напрежение при дефект на изолация – за защита при индиректен допир.
  6. Точка 7 поставя отдавна отпадналото изискване за диелектрични килимчета.
  7. Като прескачам останалите точки от “инструкцията”, обръщам внимание на последната т. 17 “Забранява се на обслужващия персонал да отстранява повреди по електрическите уреди, апарати, машини и др.”. Този текст е недопустим поради двоякостта на израза “обслужващия персонал” – това може да бъде работникът, който работи със съответното производствено оборудване или персоналът, който поддържа съответното оборудване.

  • Здравейте, г-н Кибаров,
   Благодаря Ви за професионалното мнение. Актуализирахме предоставената от колежката инструкция спрямо Вашите съвети.

   Тъй като в сайта публикуваме само споделени инструкции от колеги на доброволен принцип като взаимна помощ, а споменавате, че има и други текстове в тази инструкция, които считате за некоректни, Ви каня да споделите една актуална и професионално подготвена инструкция.
   Разбира се, тя ще бъде публикувана с посочване на Вашето авторство и ако желаете и данни за контакт с Вас.
   Ще се радвам колегите да могат да почерпят от Вашия опит.

Коментарите са изключени.