Директиви

Директивите са нормативни актове на Европейския съюз. За разлика от Регламента, който се прилага изцяло и директно, Директивата определя цели, които да се постигнат от страните членки в определен срок. Това става с въвеждане на техните изискванията чрез национални нормативни актове.

ДирективаСъответстващо българско законодателство
Директива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работещите при работа

Директивата в EUR-Lex

Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекс на труда, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Директива 89/654/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (работно място) – 1-ва специална директива по смисъла на Директива 89/391/ЕЕСНаредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Директива 2009/104/ЕО на ЕП и на Съвета от 16 септември 2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Директива 89/656/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място (използване на лични предпазни средства) - 3 – та специална директива по смисъла на Директива 89/391/ЕЕСНаредба № 3 за минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Директива 90/269/ЕИО относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчно манипулиране на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (ръчно манипулиране на товари) - 4 специална директива по смисъла на Директива 89/391/ЕИОНаредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Директива 90/270/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с екранно оборудване (работа с видеодисплеи) - 5 специална директива по смисъла на Директива 89/391/ЕИОНаредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени при работа – 6-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО

Директива (ЕС) 2017/2398 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Директива 2004/37/ЕО

Директива (ЕС) 2019/130 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година за изменение на Директива 2004/37/ЕО

Директива (ЕС) 2019/983 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за изменение на Директива 2004/37/ЕО

Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Директива 2000/54/ЕО на Европейски парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа – 7-ма специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни площадки – 8-ма специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 2 на МТСП и МРРБ от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Директива 92/58/ЕИО относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа (знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа) - 9-та специална директива по смисъла на Директива 89/391/ЕИОНаредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки – 10-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Кодекс на труда
Закон за защита от дискриминацията
Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване на безопасността и здравето на работниците при добив на минерални суровини чрез сондиране – 11-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 9 от 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиванена подземни богатства чрез сондиране
Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с подземния добив на минерали - 12-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива
89/391/ЕИО
Наредба № 9 на МТСП от 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините.
Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - 13 специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба от 2003 г. за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
Кодекс на търговското корабоплаване.
Директива 98/24/ЕИО на Съвета от 7 април 1998 г. за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа – 14-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 13 на МТСП и МЗ от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа.
Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери – 15-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
Директива 2002/44/EО на Европейския парламент и Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (вибрации) – 16-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Директива 2003/10/EО на Европейския парламент и Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (шум) – 17-та специална директива по смисъла на чл. 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
Директива 2013/35/ЕС от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕОНаредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (изкуствени оптични лъчения) – 19-та специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИОНаредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSUНаредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Директива 2009/148/EО на Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа(кодифицирана версия)Закон за здравето
Наредба № 9 от 4. 08.2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношениеНаредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове Наредба No 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването
Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора при работаКодекс на труда
Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа налица, ненавършили 18 години
Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на масовите уволненияКодекс на труда
Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общностКодекс на труда
Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерениеЗакон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспортНаредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО
Директива 2009/127/ЕО за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) Тази директива ще бъде отменена от Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година,  считано от 21 април 2018 г.Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни средства.
Директива 2011/17/ЕС за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО
на Съвета в областта на метрологията
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Директива 2003/122/ЕВРАТОМ относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници - ще бъде отменена, считано от 6 февруари 2018 г.Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
Директива 2003/88/ЕО на ЕП и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното времеКодекс на труда; Наредба за работното време, почивките и отпуските
Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/ЕвратомЗакон за безопасно използване на ядрената енергия

Закон за здравето