МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед РД-01-403/15.07.2020 г.

Отменена със Заповед № РД-01-447/31.07.2020 г.

Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г.  Разликите са маркирани в оранжево.

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и Решеине №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г.,  и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 г:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II.

в) обученията, които се провеждат в Академията на МВР и във Военна академия "Г. С. Раковски".

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.

3. Kонгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1, 5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други),  при спазване на физическа дистанция от 1, 5 м, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

5. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоедепимичните изисквания, съгласувани с бранщовите организации.

6. Групови празненства на открито и на закрито ( в ( в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1, 5 м. при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-402/15.07.2020 г.

9. Министрите и държавните органи съгласно фукционалната си компетентност е необходимо да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-042/15.07.2020 г. Всички прояви и събития, както и дейностите по т. I, т. 1 и т. 7 следва да се организират при условията на засилен предварителен и текущ контрол.

10. Министърът на земеделието и храните следва да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от Агенцията.

11. Министърът на труда и социалната политика следва да възложи на Ипълнителна агенция "Главна инспекция по труда" реализирането на проверки на работодатели относно спазване на изискванията съгласно настоящата заповед и на Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г.

12. Всички областни щабове, кмества и областни администрации, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като да въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки, в случай на необходимост при отчитане на конкретната специфика и данни за областите, които ръководят и наблюдават.

13. Органите на държавниа здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират Министъра на здравеопазването по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Министърът на здравеопазването съгласува противоепидемичните мерки за дейностите по т. I, т. 5, съвместно сс браншовите организации в тази сфера Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II.

IV. Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 16.07.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и на кметовете на общини и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

VIII. Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар