МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г.

Отменена и заменена със Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.
Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.  Разликите са маркирани в оранжево.

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II.

в) обученията, които се провеждат в Академията на МВР и във Военна академия "Г. С. Раковски".

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост  на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1, 5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

3. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1. 5 м. при условията а т. 8 и съобразно указанията по т. II. При провеждане на финала за купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив на 1 юли, 2020 г. на националния стадион "Васил Левски" се допускат до 3000 души на сектор, през една седалка, през един ред и при спазване на физическа дистанция от 1. 5 м. при условията а т. 8 и съобразно указанията по т. II

4. Kонгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1, 5 м., при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

5. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други),  при спазване на физическа дистанция от 1, 5 м, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

6. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нищните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при условията на т. 8 и съобразно указанията по т. II.

7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-369 от 30.06.2020 г.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II.

IV. Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и на кметовете на общини и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

VIII. Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Вашият коментар