Заповед
№ РД-01-228/21.04.2020 г.

Отменена със Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г .

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на София град и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020 г. до второ нареждане.

1. Забранявам влизането и излизането от територията на София град на всички автомобили. Изключение се допуска само за:

• Товарни автомобили, извършващи транспортни услуги, като необходимостта от пътуването се доказва със съответните транспортни документи.
• Превозни средства със специален режим на движение, в т.ч и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.
• Автомобили превозващи медицински лица, отиващи на работа.
• Автомобили превозващи хора, които се нуждаят от лечение, като в декларацията на пътуващите се посочва лечебното заведение, в което отиват.
• Автомобили обслужващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности: водоснабдяване, електроснабдяване, топлоснабдяване, снабдяване на хранителните магазини, аптеките и лечебните заведения.
• Доставчици на платежни услуги и оператори на електронни съобщителни мрежи.
• Служебни автомобили и автобуси, превозващи работници до и от местоработата им, в т.ч и обслужващи стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, когато това налага влизането или излизането от територията на град София. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.

2. (изм. със Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.) За гражданите, които отиват и се връщат от работа с личен автомобил се допуска влизане и излизане от територията на град София в интервалите от 6.00 до 8.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа. В декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя. , като в декларацията на пътуващите се посочва работното място и телефона на работодателя.

II. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция - София град, съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, кмета на Столична община за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на разпоредените мерки.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Вашият коментар