ЗАПОВЕД
№ РД 01-219/02.04.2020 год.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.

2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МИНИСТЪР:
ДЕНИЦА САЧЕВА

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

8 мнения за “Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. относно мерки за превенция на COVID-19”

 1. Здравейте,

  Ние имаме вече извънреден инструктаж през март, тези въпроси са разглеждани от КУТ на заседание, както и имаме пуснати заповеди, които покриват изискванията на тази заповед. Това означава ли, че трябва да направим всичко отново само защото от 2.4.20 г. има нова заповед на МТСП?
  Единствено дезинфекцията я правим при идване на смяната (в началото на работния ден/смяна), с цел превенция, ако някой все пак потенциално е преносител на вируса идвайки във фирмата.

  Успешен ден на всички

  • Здравейте,
   Не, не е необходимо да правите всичко отново, но можете да извършите контрол на моментното изпълнение.
   Направихме нашата примерна фирмена заповед така, че да пасне и на посочената от Вас ситуация, погледнете и ако имате допълнителни въпроси, сме на разположение: https://zbut.eu/covid-19/zapoved-merki/

 2. Моля, коментирайте т. 9 на Заповедта , пасажа „Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми“.
  Кой е този ,който има компетенциите да отстранява , работодателят, лицето осигуряващо ЗБР или друг посочен ?
  За колко време и как ще отчетем / заплатим отсъствието му ?

  • Здравейте, господин Панов,

   Заповедта е написана…доста неясно и без да се имат предвид наличните възможности на Кодекса на труда за отстраняване на работещ от работното място или недопускането му.

   Поради тази причина в нашата примерна заповед предвидихме при поява на работник с грипоподобни симптоми да се задейства утвърдения фирмени план за действие при такава ситуация във връзка COVID-19. Такъв примерен сме поставили в образеца на оценката на риска: https://zbut.eu/covid-19/risk-assessment-covid-19/ и в шаблона на план за осигуряване на непрекъснатост на дейността (когато контролът е на входа): https://zbut.eu/covid-19/bcp-karantina/

   Накратко това е свързано с отвеждане на работника в предварително определено за целта помещение, осигуряване на маска за симптоматичния работник и този, който го съпровожда, обаждане до личен лекар или РЗИ и следване на техните указания.

   Ако указанията са, че работникът може да продължи работа – ги изпълнявате. Дали за времето на престой на това лице в помещението докато се чакат указанията и действията на личния лекар/РЗИ ще се заплаща възнаграждение може да бъде по решение на работодателя (ако желае да заплати престоя) или е необходимо да бъде консултирано с юристи, ако не желае да заплати престоя.
   Ако указанията са лицето да се прибере вкъщи, то се очаква издаване на болничен от личния лекар.