Отменена

Заповед
№ РД-01-184/06.04.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национални информационни система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Националната информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната;
б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус. Приложението поддържа нотификация към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на лицата;
в) Регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и лечение и потвърдени случаи на COVID-19 за централизирано управление и съхранение на информация;
г) Софтуер за прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта от COVID-19 и епидемичната обстановка в страната, свързана със заболяването;
д) Географски карти за визуализации на броя на карантинираните, заболелите, починалите и оздравелите лица.

2. Достъп до информацията по т. 1, букви „а” и „б“ имат всички граждани.

3. Достъп до информацията по т. 1, буква „в” имат регионалните здравни инспекции (РЗИ), органите на Министерство на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебни заведения за болнична помощ, лабораториите, извършващи лабораторно изследване и потвърждение на COVID-19, общините и Националния осигурителен институт.

4. Достъп до информацията по т. 1, букви „г” и „д“ имат Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

5. Достъпът на лицата по т. 3 и 4 до информацията в Националната информационна система за борба с СОУЮ-19 се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

6. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните за всички диагностицирани и карантинирани лица в регистъра по т. 1, буква „в” съгласно предписанията за поставяне под карантина, издадени на тяхната територия.

(изм. със Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.) 6. В регистъра по т. 1, буква „в” ежедневно се въвеждат данни за всички диагностицирани и карантинирани лица и постъпва информация по автоматизиран път с данни за лицата, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина, както следва:

а) Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните в регистъра за всички диагностицирани и карантинирани лица съгласно предписанията за поставяне под карантина, издадени на територията на съответната регионална здравна инспекция, включително и тези издадени от органите на граничния здравен контрол.

б) Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“ към МВР подава в реално време и по автоматизиран път към регистъра данни за всички лица, които влизат на територията на Република България.

7. За всяко диагностицирано и карантинирано лице в регистъра по т. 6 се въвеждат телефон за връзка, място за поставяне под карантина или домашна изолация, начална и крайна дата на карантината, собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

8. Органите на МВР имат достъп до данните за диагностицираните и карантинирани лица и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;
б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;
в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;
г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

9. Информационната система по т. 1 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно диагностицираните и карантинирани лица от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

10. Лечебните заведения за болнична помощ ежедневно въвеждат медицинската информация за лицата в регистъра по т. 1, буква „в”, за които са отговорни и проследяват състоянието им свързано с COVID-19 (дата на постъпване в лечебно заведение, състояние на болния, клинично протичане, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването и др.).

11. Лабораториите въвеждат резултатите от тестове на лица за COVID-19 (вид на изследването, резултат от изследването, лекар/лаборант, лични данни и др.).

12. Общините имат достъп до данните за лицата по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия на територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.

13. Националния осигурителен институт има достъп до данните за лицата по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

14. С цел проследяване на епидемичната обстановката в страната и извършване на прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта, данните в информационната система по т. 1 се поддържат актуални, като ежедневно се въвеждат всички нови и се редактират съществуващите (при настъпили промени) данни за диагностицираните и карантинирани лица.

15. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

 

 

Вашият коментар