Това е материал от безплатната зона за COVID-19 на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вижте как ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА може да облекчи вашата работа

Министерство на здравеопазването

Заповед
№ РД-01-179/06.04.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи (доп. със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г.) земеделски производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

(нови т. 1а, 1б и 1в със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г.)

1а. На фермерски пазар могат да се предлагат:

- различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
- плодове и зеленчуци;
- посевен и посадъчен материал;
- фуражи и фуражни суровини.

16. (изм. със Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г.Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на 12.04. 2020 г. и от 16.04.2020 г. до второ нареждане. Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. В рамките на този период се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за х ранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари - при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки.

1в. (изм. със Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г.) Дава се възможност, в периода от 13.04.2020 г до 15.04.2020 г. включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. Дава се възможност на 15.04.2020 г. и на 16.04.2020 г. включително, търговците на кооепративните пазари и цветни борси да реализират своята продукция при строго спазване на противоепидемичните мерки, в. т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. Разрешаването на дейността в работни дни е във връзка със спазването на описаните мерки в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г.

2. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

2.1 Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
2.2 Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
2.3 Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
2.4 Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
2.5 Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
2.6 Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;
2.7 Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

3. Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателя осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица.

Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

5. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

6. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР, директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и ресорните министри на здравеопазването.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

ИЗТЕГЛЕТЕ ОРИГИНАЛНАТА ЗАПОВЕД

Вашият коментар