Заповед
№ РД-01-165/27.03.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1 думите „домашна изолация“ се заменят със „задължителна домашна изолация (карантина)“, а след думата „лечение“ се добавя „за срок от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване“.

2. Създава се т. 2а:

„2а. Лицата по т. 2 се поставят в задължителна домашна изолация (карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализация“.

II. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от СОУГО-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

III. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят за нея всички лечебни заведения на територията на съответната област.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

 

Вашият коментар