Заповед
№ РД-01-158/26.03.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република

НАРЕЖДАМ

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1 думите „Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария“ се заменят с „държава с регистрирани случаи на СОУГО-19“.

2. Точка 10 се изменя:

"10. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система по т. 12,
общопрактикуващите лекари получават автоматично генерирано съобщение по тяхната електронна поща с информация за карантинирани лица от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, а регионалните здравни инспекции информират по електронна поща или по телефон съответно собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава."

3. Точка 11 се изменя:

"11. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система по т. 12, регионалните здравни инспекции предоставят информация от системата на кметовете на общините в съответната област за карантинираните лица в домашни условия на територията на тяхната община с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки."

4. Точка 12 се изменя:

„12. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данни за всички карантинирани лица (три имена, възраст, ЕГН, телефон за връзка, място на изолация, начална и крайна дата на карантина) в уеб-базирана информационни система „Регистър на поставените под карантина лица и диагностицирани с COVID-19“, създадена и поддържана от Министерството на здравеопазването.“

5. Създава се т. 12а:

„12а. Достъп до информацията от информационната система по т. 12 се предоставя и на следните структури на Министерството на вътрешните работи (МВР):

а) главните дирекции на МВР;
б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;
в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МВР.“

II. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и директорите на регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Вашият коментар