Министерство на здравеопазването

Заповед
№ РД-01-143/20.03.2020 г.

С нанесени изменения и допълнения със:
- Заповед № РД-01-251/05.05.2020 - отмяна на КПП-тата.
- Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. - разрешение на посещенията на природни и национални паркове и планини
- Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. - разрешение за посещение на паркове на някои категории лица
- Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. - транспорт на земеделски работници
- Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г.
- Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г.
- Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

(изм. със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. ) 1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.  Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

(изм. със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. ) а) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в) влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;
г) използване на обозначените маршрути за разходка;
д) забрана употребата на алкохол;
е) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи;
ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

(нова със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.) 1а. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден;
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18.30 всеки ден.

(Нови т. 1а и 1б със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. )

1б. Възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на лицата във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

1в. Допускат се посещенията във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места, при спазване на изискванията по т. 1 и при условията по т. 1б

Точки 2-10 са отменени със Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г. - в сила от 00.00 ч. на 6 май 2020 г.

2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове (доп. със  Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г.) и на град Банско и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.

3. (изм. със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.) През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

а) полагане на труд в населеното място;
б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, , на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на’ постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

ZBUT.EU: МВР публикува образец на декларация - Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

(нови т. 4-7 със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.) 4. Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:

а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
б) медицински документ;
в) документ за самоличност;
г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

5. Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

6. След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ- карта, с приоритет през контролно: пропускателните пунктове се пропускат служители:

а) на хранителни вериги и аптеки;
б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
в) в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

7. С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ (доп. със Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г.) и медицинските специалисти.

(нови т. 8, 9, и 10 със Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.)

8. Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

9. Работодателите на лицата по т. 8 са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства - защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

10. Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населено място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пунктпредставят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

III.Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.

IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар