Заповед
№ РД-01-140/19.03.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република

НАРЕЖДАМ

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1.1:

а) буква „а“ се изменя така:

„за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършването на международен превоз.“;

б) създава се буква „в“

,,в) Времето на преминаване през територията на страната на българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно, не може да надвишава 24 часа“.

Приложение: ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА (виж в pdf формата на заповедта)

II. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения на територията на съответната област.

III. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките пот. 1.1.

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Вашият коментар