ЗАПОВЕД
№ РД-01-139/19.03.2020

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. от Народново събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

1. Създава се т. 1а:

"1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение (ZBUT.EU: Вижте по-долу кои са тези обекти) или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 - 1, 5 м. между лицата."

ZBUT.EU: т. 1 на Заповед РД-01-124 гласи следното:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Точка 9 се отменя.

ZBUT.EU: т. 9 бе допълнението чрез Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г.

9. Не се допуска посещенеито и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

II. Заповедта да се съобщи на областните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

ИЗТЕГЛЕТЕ ОРИГИНАЛА НА ЗАПОВЕДТА


ZBUT.EU: Съгласно § 1., т. 9 от ДР на Закона за здравето "Обекти с обществено предназначение" са:
а) водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
б) плувни басейни, плажове и места за къпане;
в) места за настаняване - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
г) спортни обекти - стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
д) театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
е) бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
ж) гробищни паркове;
з) обекти за производство и търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, аптеки, дрогерии и оптики;
и) обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;
к) железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
л) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове, транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;
н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
о) детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
п) лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
р) отм.
с) обекти с източници на йонизиращи лъчения;
т) (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)
у) селскостопански аптеки;
ф) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед № РД-01-139/19.03.2020 за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.”

  1. Това значи ли че могат да работят СПА центрове ,фризьорски услуги, магазини за дрехи,фитнеси? Разбира се при горе упоменатите условия в заповедта?

    • Да, те не са описани сред забранените в т.1.
      В Габрово и Плевен, обаче, фитнес-залите са затворени с по-стара заповед след откриването на първите случаи.