Отменена! 

Заповед
№ РД-01-130/17.03.2020 г.

Нанесени за последващи изменения и допълнения

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република

НАРЕЖДАМ

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал. Демократична социалистическа република Шри Ланка. Кралство Испания. Италия, Република Корея. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария  (изм. със Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г.) държава с регистрирани случаи на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

ZBUT.EU: Към 31 март полученият отговор на официалния телефон е, че членовете на семейството на влизащ в България, които са си били в България, не подлежат на карантина!

1.1. За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

(изм. със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.) а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършването на международен превоз.

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

(доп. със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.) в) Времето на преминаване през територията на страната на българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно, не може да надвишава 24 часа

1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка - влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

(изм. със Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г.) 10. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система по т. 12, общопрактикуващите лекари получават автоматично генерирано съобщение по тяхната електронна поща с информация за карантинирани лица от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, а регионалните здравни инспекции информират по електронна поща или по телефон съответно собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

(изм. със Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г.) 11. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система по т. 12, регионалните здравни инспекции предоставят информация от системата на кметовете на общините в съответната област за карантинираните лица в домашни условия на територията на тяхната община с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

(изм. със Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г.) 12. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данни за всички карантинирани лица (три имена, възраст, ЕГН, телефон за връзка, място на изолация, начална и крайна дата на карантина) в уеб-базирана информационни система „Регистър на поставените под карантина лица и диагностицирани с COVID-19“, създадена и поддържана от Министерството на здравеопазването.

(доп. със Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г.)  12а. Достъп до информацията от информационната система по т. 12 се предоставя и на следните структури на Министерството на вътрешните работи (МВР):

а) главните дирекции на МВР;
б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;
в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МВР.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно приложението (изм. със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.)

14. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения на територията на съответната област.

15. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките по т. 1.1. и 1.2.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар