Министерство на здравеопазването

Заповед
№ РД-07-1-124 от 13.03.2020 г.

С нанесени изменения и допълнения със (най-новата е най-отгоре):
- Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. - колективни спортове на открито до 10 човека и прецизиране на изискванията за музеи на закрито и кина
- Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. - позволява се провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина
- Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. - прецизиране на условията за работата на заведения и басейни
- Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. - посещения на търговски площи на открито и басейни
- Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. - частична отмяна на задължението за носене на маски
- Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. - разрешение за извършване на дейностите по асистирана репродукция
- Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. - удължаване на срока за носене на маски до 13.05.2020 г.
- Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. - преустановяване на дейностите по асистирана репродукция
- Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. - възстановява се извършването на женски и детски консултации, имунизации, планови операции.
- Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. - носене на маски
- Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. - удължаване на срока до 13.05.2020 г.
- Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г. - изключения за Академията на МВР
- Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. - отмяна на изискването за носене на маски.
- Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. - носене на маски на открити и закрити обществени места.
- Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. - удължаване на срока до 12.04.2020 г.
- Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.
- Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.
- Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.Най-новото изменение/допълнение е в оранжево.

НАРЕЖДАМ:

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. от Народново събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб за социална дистанция:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.  12.04.2020 г. 13. 05.2020 г.включително (изм. със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., изм. със Заповед №РД-01-195/10.04.2020 г.)

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

(доп. със Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.) В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се допуска консумация на място.

(доп. със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.) Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

1а. (доп. със Заповед № РД-01-139/19.03.2020) Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 - 1, 5 м. между лицата.

Нови т. 1а и 1б със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 (в заповедта не е посочено, че настоящата т. 1а се отменя,  заменя или допълва с новия текст, посочено е, че се създава т. 1а, макар че тя вече съществува)

1а. (в сила от 6.05.2020 г.). Като изключение от т. 1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние (изм. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020не по-малко от 2,5 метра не по-малко от 1, 5 м. между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице  (доп. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020) или защитен шлем;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, (доп. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020) а тоалетните на всеки час;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

д) (доп. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020) препоръчително е носенето на ръкавици.

16. (в сила от 6.05.2020 г.) Възлага на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г., да определи и други изисквания и организация на работа на обектите на открито по т. 1а. При установени нарушения от органите на БАБХ и на регионалните здравни инспекции, се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите по т. 1а.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

(доп. със Заповед РД-01-172/02.04.2020 г.) Допуска се провеждането на учебни практики и стажове за курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред в условията на обявено извънредно положение.

(Нова т. 2а със Заповед № РД-01-249/03.05.2020)

2а. (в сила от 4.05.2020 г.) Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструктурите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки ( в т.ч: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения).

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

(Нови т. 5а и 5б със Заповед № РД-01-249/03.05.2020)

5а. (в сила от 4.05.2020 г.) Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито ( в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

5б. (в сила от 4.05.2020 г.) Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

з) създаване на организация за недопускане струпване па много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);

и) (изм. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020) разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 5 м., а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

к) недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

5в. (нова със Заповед № РД-01-250/05.05.2020) Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

(нови т. 5г, 5д и 5е със Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г.)

5г. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, (изм. със Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) в това число без да се използват климатичните инсталации.

5д. Допуска се провеждането на културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетоста на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

5е. Допускат се посещения на кина, с допустима заетоста на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, (изм. със Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) в това число без да се използват климатичните инсталации.

5ж. (нова със Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г.) Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. (изм. със Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. , в заповедта са описани условията за провеждане на плановите детски и женски консултации, профилактични прегледи и имунизациии плановата оперативна дейност.) Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

(Нови т. 7а и 7б със Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.)

(отм. със Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г.) 7а. Преустановяват се следните дейности по асистирана репродукция: започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години; започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони; започване на вътрематочни инсеминации; изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор; започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Изключение от забраната за започване на нови процедури се допуска по отношение на хормонални стимулации и процедури на естествен цикъл за пациентки с анти-Мюлеров хормон под 1 ng/ml, както и при онкологично болни пациенти по отношение замразяване на яйцеклетки или сперматозоиди с предстояща химио- или льчетерапия. Започнатите дейности по асистирана репродукция, които подлежат на преустановяване съгласно тази заповед, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.

(изм. със Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г.) 76. Продължаващите дейности по асистирана репродукция да се изпълняват при спазване на следните условия: всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID - 19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала; да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите; добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират; започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите; когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID - 19; препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат; да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро при максимални изисквания за сигурност.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

9. Не се допуска посещенеито и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. (нова т. 9 със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., отменена със Заповед № РД-01-139/19.03.2020)

(доп. със Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., отменена със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г.) 9. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат по ставена защитна маска за лице.

(нова т. 9. със Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г.) (в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. (изм. със Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. ) 13.05.2020 г. включително, изм. със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. ) Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или на друго средство, покриващо носа и устата ( в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни и/или предназначени за обществено ползване ( в т.ч. всички места, на които ве предоставят обществени услуги.

(Нова т. 9а със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г.)

9а. Всички лица, които се намират на открити обществени (в т. ч. паркове, улици, автобусни спиртки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични м ерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата.

Забележка от ZBUT.EU: Обърнете внимание, че дори и на открито, ако се наложи да разговаряш с някого, трябва да поставиш маска. Това трябва да се има предвид при работа свързана с контакти с клиенти, доставчици и др. извън територията на предприятието.

II. Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

III. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всичик лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

IV. Областните управители, мкметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

V. Срокът и обхвата на мерките по т. 1 може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен инспектор и Жени Начева - заместник-министър на здравеопазването.

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. във връзка с епидемична обстановка от COVID-19”