Внимание! В сайта на Министерство на туризма има публикувана нова версия на правилата.

ЗАПОВЕД
№ Т-РД-04-4/15.03.2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. , изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01 -20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г., на министъра на здравеопазването и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

НАРЕЖДАМ

1. Утвърждавам Правила за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 г., неразделна част от настоящата заповед.
2. Заповедта влиза в сила, считано от 01.05.2021 г.
3. Правилата по т. 1 да се публикуват на институционалната страница на Министерството на туризма.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Ирена Георгиева - заместник-министър на туризма.

МАРИЯНА НИКОЛОВА

Заместник министър-председател
по икономическата и демографската
политика и министър на туризма

Приложение към Заповед Т-РД-04-5/15.03.2021 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2021

МОТО: „БЪЛГАРИЯ - ВАШЕТО БЕЗОПАСНО ЛЯТО 2021!

ОТКРИВАНЕ НА ЛЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН: 1 МАЙ 2021 Г.

Мерките за летния туристически сезон 2021 са съобразени с противоепидемичните мерки (в т.ч. и временните противоепидемични мерки) по заповедите на министъра на здравеопазването и са задължителни за прилагане от всички лица извършващи дейност в туристическите обекти, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона за здравето, търговски обекти или други обекти.

През летния туристически сезон 2021 се спазват и Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи към тях или самостоятелни в условията на COVID-19, на Министерство на туризма, които са съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за превенция и контрол на заразите и Съобщение на Комисията COVID-19.

Мерките се спазват при провеждането на всички видове туризъм: морски, планински, културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм.

Ключови цели:

1. Прилагане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID- 19 с цел осигуряване на максимална защита здравето на туристите през летен сезон 2021.
2. Процедури, които трябва да се спазват при съмнение за коронавирусна инфекция на гост/гости.
3. Комплексни и координирани действия, съобразени с етапа на развитие на епидемичната обстановка.

Мерки в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни.

 • Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 3 от Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи към тях или самостоятелни в условията на COVID-19 на Министерството на туризма и са съобразени със заповедта на министъра на здравеопазването. Указанията са публикувани на институционалната страница на Министерството на туризма: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/
 • При пристигане на гостите се регулира и контролира потока от гости в обекта, като не се сместват входящ и изходящ поток и не се допуска струпване на туристи в една зона и спазване на изискването за физическо дистанциране от 1.5 м.
 • На видно място, пред входа на обекта и на рецепция, са поставени информационни табели (или по друг начин) за максималния брой гости, които могат едновременно да отседнат в дадена част от обекта, хигиена на ръцете, както и за спазване на физическа дистанция най-малко от 1,5 м.
 • Препоръчваме да не се допуска повече от 1 гост на 3 кв.м., в зависимост от квадратурата на приемната зона и рецепция, с изключение на членовете на едно семейство.

Процедури в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в място за настаняване

 • При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, същият се изолира в предварително подготвена стая. Обектът не се карантинира, спазват се конкретните разпореждания на министъра на здравеопазването и препоръките на съответната регионална здравна инспекция, която може да въведе допълнителни мерки, ограничения и забрани в зависимост от епидемичната ситуация в обекта впоследствие.
 • Конкретните стъпки, които в такъв случай трябва да следва хотелиерът, задължително ще се прецизират на място от здравните власти, съобразно индивидуалния казус.

Предприемат се следните действия:

 • Снабдете госта със защитна маска за еднократна или многократна употреба, отделете го от останалите туристи и осигурете възможност да бъде прегледан от лекар в предварително обособена от Вас стая. Предложете му дезинфектант за ръце за извършване на хигиена на ръцете;
 • Определете едно лице, а не различни служители, да се грижи за госта (при необходимост), който е заболял, до пристигането на медицинските работници;
 • Определеното лице следва да приложи стандартни предпазни мерки , включващи хигиена на ръцете и употреба на лични предпазни средства (маска за лице за еднократна или многократна употреба и ръкавици);
 • Стриктно спазвайте инструкциите и препоръките на лекаря в обекта или на здравните работници на лечебното заведение, с което обектът има сключен договор за обслужване, РЗИ или Центъра за спешна медицинска помощ.
 • Семейните хотели и къщите за гости нямат задължение да имат сключен договор за обслужване с лечебно заведение. Те стриктно спазват инструкциите на Центъра за спешна медицинска помощ по отношение на болния и препоръките на здравните инспектори на РЗИ по отношение на контактните и противоепидемичните мерки.
 • След изолиране/транспортиране на госта се извършва почистване и дезинфекция на местата, в които той е пребивавал.

Мерки при трансфер на туристи и при организирани туристически пакети е автобусен превоз

 • Редът, при трансфер на туристи и организирани туристически пакети е автобусен превоз, се определя от съответния превозвач при спазване на противоепидемичните мерки;
 • Трансферът на туристите, при възможност, се осъществява с отворени прозорци за проветряване на въздуха в тях;
 • В превозното средство се поставят стикери за спазване на противоепидемичните
  мерки.

ВАЖНО: В планинските курорти, където работят кабинковите въжени линии, седалковите лифтове и др. се спазват указанията на Министерството на туризма за прилагане на противоепидемичните мерки в зимните курорти през зимен сезон 2020/2021.

Мерки при ползване на охраняемите морски плажове

1.1.Свободни зони

 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните плажуващи;
 • Поставяне на видно място на информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция и за извършване на хигиена:
  • На всеки 20 кв.м. се допуска разполагането на 2 лица или до броя на членовете на 1 семейство.
  • Един (1) чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на 1 семейство.

Санитарно-хигиенно поддържане

 • Да се поставят информационни табели с всички предпазни мерки и забрани на подходящи места на български и най-малко на един чужд език.

1.2. Платени зони

 • Спазване на физическа дистанция от поне 1.5 м между отделните плажуващи;
 • Поставяне на видно място на информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция и за извършване на хигиена:
  • На всеки 20 кв.м. се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през минимум 4 м.;
  • Един (1) чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на 1 семейство;
 • Да се осигури възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или онлайн заплащане;
 • Предоставените срещу заплащане плажни принадлежности да позволяват влажно почистване и дезинфекция;
 • Обслужващите лицата да бъдат осигурени с дезинфектант за ръце, когато обслужват директно клиенти;

Принадлежности и съоръжения за водни спортове, спорт и игра

 • Създаване на организация за физическа дистанция;
 • Да се осигури възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или онлайн заплащане;
 • Повърхностите и съоръженията, които влизат в контакт с кожата и лигавиците да се почистват и дезинфекцират след всяко ползване;
 • Обслужващите лицата да бъдат осигурени с дезинфектант за ръце, когато обслужват директно клиенти.

Тоалетни, душове и съблекални

 • В тоалетните задължително да има препарат за измиване и дезинфектант за ръце;
 • Да се избягва струпване на хора и да се спазва дистанция - 1,5 метра;
 • Провеждане на дезинфекция с повишена кратност на подове и повърхности в санитарните възли, на душове и на съблекалните.

Препоръки към туристите в местата за настаняване

 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м. от всеки, който не е член на вашето семейство;
 • Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 • Изпълнявайте указанията персонала;
 • Имайте предвид, че може да Ви бъде измерена температурата при влизане в
  обекта;
 • Носете правилно защитна маска за лице на всички обозначени за това места;
 • Задължително носете маска навсякъде в закритите помещения (фоайета, коридори, стълбища, асансьори, лоби и т.н.). Изключение се прави само по време на консумация на храни и напитки;
 • Ако не разполагате с маска за лице, обърнете се към персонала, за да получите безплатна такава;
 • При всяка възможност, плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен начин;
 • Мийте ръцете си често със сапун и вода и особено след контакт или допир до повърхности или предмети, които може да са пипани от друг;
 • Използвайте дезинфектант за ръце;
 • Използвайте предимно лични предпазни средства за еднократна употреба.

Препоръки към търистите в заведенията за хранене

 • Преди да посетите мястото за хранене задължително измийте ръцете си със сапун и топла водя или използвайте дезинфектант;
 • При обслужване на "блок маса" носете задължително предпазна маска за лице и ръкавици за еднократна употреба, които ще Ви бъдат предоставени от заведението за хранене;
 • Носете защитна маска на лицето до момента на сядане на масата, както и след ставане от нея;
 • Ако не разполагате с подходяща маска или сте загубили своята, обърнете се към персонала, за да получите безплатна такава;
 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м от всеки, който не е член на вашето семейство;
 • Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
 • Изпълнявайте нарежданията на персонала;
 • При всяка възможност, плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен начин;
 • Използвайте предимно лични предпазни средства за еднократна употреба.

Препоръки към туристите в балнео, СПА уелнес и галасотерапевтичните центровете, басейните и плажовете

 • Следвайте стриктно инструкциите от информационните табели в обекта.
 • Изпълнявайте указанията на персонала.
 • При всяка възможност, плащайте с карта, онлайн или друг безконтактен начин.

Обекти на закрито

 • Спазвайте дистанция от минимум 2 м;
 • Преди да използване уредите дезинфекцирайте ръцете си;

Обекти на открито

 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 м от всеки, който не е член на Вашето семейство;
 • Ако ползвате зона за свободно разполагане на плажни принадлежности, съблюдавайте определеното от здравните власти минимално разстояние между Вас и плажуващите около Вас. Допуска се поставянето на 1 брой чадър на всеки 20 кв.м., т.е. през минимум 4 м.;
 • В платените плажни зони 1 чадър е допустимо да се ползва от 2 души или до броя на членовете на едно семейство.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар