Писмо Изх. № 16-00-4/17.03. 2020 г. на държавния здравен инспектор относно домашно лечение на заболели с COVID-19 и клинично управление

ДО
ДИРЕКТОРА НАРЗИ ГР...

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
БУЛ. "АКАД. ИВАН ГЕШОВ" № 15
1431 ГР.СОФИЯ
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: blsus@blsbg.com

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със създадената епидемична обстановка от нов Коронавирус SARS-СоV-2 (2019-пСоV), приложено изпращаме Ви за ползване:

1. Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19.

2. Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване СОУГО-19: Временни насоки, Световна здравна организация, 13 март 2020 г.

С цел оперативност и готовност, моля материалите да бъдат изпратени на лечебните заведения.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ
Главен държавен здравен инспектор

Вашият коментар