Писмо № 16-00-4/16.03.2020 г. относно превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19

Изх. № 16-00-4/16.03.2020 г.

ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ул. „Голаш“№ 23
1111 София

КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА НА РЗИ

Относно: Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Към настоящия момент по данни на Световната здравна организация и Европейският център за контрол и превенция на заболяванията, се счита че причинителят на COVID-19 се предава посредством отделени при кихане и кашляне капчици в околната среда (аерозоли), както и при контакт със замърсени обекти от обкръжаващата среда, поради което препоръките за превенция на заболяването в обществото са насочени основно към прекъсване механизма на предаване на инфекцията чрез спазване на добра лична хигиена.

Въз връзка с това представям на Вашето внимание мерки с цел превенция на COVID-19 в детски, ученически и университетски колективи и други обучителни институции и организации, подготвени въз основа на насоките на Световната здравна
организация и Детският фонд на ООН и Препоръките на Националния оперативен щаб,създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България.

1. Ежедневно да се провежда инструктаж за спазване на лична хигиена - измиване на ръцете с топла вода и сапун за 20 сек., обучение по спазване на етикет на кихане и кашляне, изграждане на умения, така че децата/учениците да избягват да докосват устата и очите си. Ръцете трябва да се измиват преди и след ядене, след кихане, кашляне или почистване на носа, след посещение на тоалетната или когато са видимо замърсени. Медицинските специалисти и педагозите следва да оказват помощ на децата при усвояване техниката на миене на ръцете.

2. Осигуряване на достатъчно консумативи за хигиенно измиване на ръцете.

3. Осигуряване на достатъчно кошчета за отпадъци, на подходящи места, за изхвърляне на използвани хартиени кърпи за еднократна употреба.

4. При възможност и съобразно климатичните условия, да се провежда проветряване на класни стаи, учебни помещения и др.

5. Недопускане на деца и ученици с грипоподобна симптоматика в детски ясли, детски градини и учебни заведения. При поява на симптоми в рамките на деня, засегнатите лица следва своевременно да се изолират и да се предадат на родител за консултация с личния лекар.

6. Въвеждане на принципите на т. нар. социално дистанциране - предприемане на действия за намаляване събирането на лица на големи групи (напр. провеждане на открити уроци, тържества, преустановяване на извънкласни дейности, екскурзии, и др. масови мероприятия) и информиране на децата и учениците за намаляване на близки контакти и допир, ако не е необходимо. Създаване на организация за избягване струпване на родители в детските градини и училищата в началото и края на деня.

7. Предоставяне на информационни материали на деца, ученици и родители относно начините за предпазване от COVID-19 (хигиена на ръцете и респираторен етикет).

8. Поставяне на видни места в учебни стаи, зали и др. на информационни материали за правилно миене на ръце, кихане и кашляне и др.

9. Засилване на хигиенно-противоепидемичните мерки (трикратна дезинфекция в рамките на работния ден на дръжки на врати, парапети, повърхности, електрически ключове, санитарни възли и др.) в колективите.
Във връзка със засиления информационен поток относно COVID-19 в медиите и в обществото като цяло, се препоръчва, при възможност, за справяне със ситуацията да се оказва и психологическа подкрепа на деца и ученици.

Предвид гореизложеното, приложено Ви изпращаме информационни материали за ползване при запознаването на деца, ученици, преподаватели и др. с начините за предпазване от COVID-19.

В заключение Ви информирам, че опазване здравето на населението и в частност на децата и учениците е ангажимент и отговорност на всички държавни, общински органи и институции, на юридическите лица и на отделния индивид, чрез което се гарантира на гражданите здравно благополучие и високо качество на живот.

Приложение: информационни материали - 1 бр. СD

С уважение,
КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на здравеопазването

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар