Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

Указания към бизнесоператорите
по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID-19

Сектор „Животновъдство”, „Фуражи”, "Растениевъдство" и "Растителна защита"

І. Препоръки към бизнес операторите в сектор „Животновъдство”.

1. Препоръки към фермерите и ветеринарните лекари.

Отглеждането на животни е непрекъсваем процес. В тази връзка всички дейности по обгрижването на животните следва да продължат и по време на пандемията от COVID-19.

Въпреки че Коронавирусите са зоонозни агенти и причиняват заболявания и при животните, и при хората, до момента данните са, че COVID-19 не засяга селскостопански животни. Така основният риск за фермерите от заразяване със заболяването остава посредством директен контакт с инфектирани лица. За редуциране на този риск следва стриктно да се следват инструкциите на Националния оперативен щаб и да се избягват контакти с много хора.

Мерките, налагани в страната ни във връзка със ситуацията с COVID-19, на практика са аналогични на тези, предприемани при особено опасните болести по животните. Различното в случая е, че е мерките обхващат цялата страна, но се очаква фермерите да са най-подготвени за работа в такива условия, тъй като имат опит с налагани вече ограничения, с цел предотвратяване разпространението на опасни болести по животните.

Удачно е да се поставят табели за ограничаване на достъпа до фермата на лица без отношение към отглеждането на животните. Стопаните следва да осигурят точки за дезинфекция на ръцете, дрехите и транспортните средства на лицата, навлизащи и напускащи обекта.

Работници трябва да сменят дрехите си на влизане в обекта, както и при напускането му. Посещението на обекта от ветеринарни лекари, осеменители, закупчици на мляко, яйца и други се счита за приемлив риск, особено когато тяхното посещение е наложително. Навлизането в обекта на тези лица и напускането му следва да стават след смяна на облеклото или след извършване на дезинфекция.

Необходимо е да се създаде организация за ежедневен визуален преглед за здравословното състояние на персонала и в случай на проявена клиника на заболяване съответното лице да бъде насочено за домашно изолиране или към медицинска помощ.

В случай, че собственикът/гледачът на животните заболее от COVID-19 е препоръчително да се осигури достатъчно персонал, който да поеме грижите за отглеждането на животните.

Видно от гореизложеното, стопаните трябва да изготвят план за действие спрямо тяхната дейност, тъй като всеки обект, за отглеждане на селскостопански животни е различен по своята специфика, вида на животните и начина на организиране на производствения процес, отразяващ различни технологии и т.н. При предприемането на конкретни мерки, стопаните следва да спазват принципи, които да гарантират запазване здравето и сигурността на своите служители, както и да бъдат адаптирани към техния производствен процес.

Животните не могат да са резервоар на инфекция от COVID-19 и работа с животни не може да е причина за инфектиране на работниците. По тази причина следва да се обърне особено внимание към намаляването на вероятността за инфектиране на работниците един от друг. Това може да се постигне с разпределяне на работата във фермата така, че различните работници да имат разредени контакти, както и с разпределяне на работата на работниците в различни дни.

Необходимо е също да се обърне внимание на контактите на стопаните и на техните работници извън животновъдния обект. В конкретния случай, спазването на изискванията за хуманно отношение към животните и изпълнението на мерките за биосигурност във фермите ще редуцира в голяма степен опасността от поява на инфекция от COVID-19 сред хората, обслужващи животните.

Няма опасност инфектиран с COVID-19 гледач да предаде заболяването на отглежданите животни!

Предвид гореизложеното, както и на основание инструкциите от Националния щаб за борба с коронавируса, няма наложени ограничания за реализацията на произведените суровини и продукти, но при спазване на всички наложени вече мерки.

При нужда от консултации по отношение на повишаване нивото на биосигурност на фермата или за употребата на правилните дезинфектанти, можете да се обръщате към обслужващия обекта ветеринарен лекар.

2. Препоръки към собствениците на ветеринарни аптеки и ветеринарни лечебни заведения.

Необходимо е да се създаде организация така, че в обекта да не се допуска струпване на много хора. На местата, на които се очаква да се събират голям брой хора трябва да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция - както между гражданите, така и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м.

Удачно е да се осигурят точки за дезинфекция на ръцете на лицата, навлизащи в и напускащи обекта.

Да се учести периодът на провежданата дезинфекция на площите на обекта, където има по-голямо движение на хора и животни, както и на други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).

Особено внимание да се обърне на санитарните помещения.

В случаите, когато не може да бъде осигурена дистанцията с клиента следва служителите да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и с подходящи средства за дезинфекция на ръце.

Добра практика е разделяне на служителите по време на пристигане на работа, преобличане и използване на почивки.

Необходимо е да се създаде организация за ежедневен визуален преглед за здравословното състояние на персонала и в случай на проявена клиника на заболяване лицето да бъде насочено за домашно изолиране или към медицинска помощ.

ІІ. Препоръки към бизнес операторите в сектор „Фуражи”.

1. Препоръки към производителите на фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини за производството им, витаминномикроелементни премикси и фуражни добавки).

Секторът на фуражите е в началото на хранителната верига и осигуряването на фуражи за пълноценно хранене на животните е толкова важно, колкото и осигуряването на храни за хората. Ето защо производството продължава и по време на пандемията от COVID-19.

За да се опази здравето на хората, работещи предприятията и за да се ограничи заразата, е необходимо да се спазват стрикто всички въведени мерки от Националния оперативен щаб, здравните власти и държавните органи.

В тази връзка е необходимо да се създаде организация, така че в обекта: 

 • да се ограничи достъпа на външни лица, което не включва служителите на компетентните органи;
 • да се спазват изискванията за дезинфекция както на хората, така и на превозните средства;
 • да се ограничи по възможност напускането на шофьора от кабината при доставка на фуражи и материали. Да се използват подходящи предпазни средства и дезинфекция при напускане на кабината, в случай на неотложна нужда – например сваляне на пломба, сваляне на покривало и други;
 • да се осигурят лични предпазни средства за персонала и дезинфектанти;
 • да се осигурят точки за дезинфекция на ръцете на лицата, влизащи и напускащи обекта;
 • продажбата на пакетирани фуражи да се извършва при възможност на места с ограничен достъп на служители. В случаите, когато не може да бъде избегнат близкия контакт с клиента следва служителите да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи дезинфектанти за ръце;
 • на местата, където се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, а също и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м.
 • при затруднения на доставки да се уведомява съответната браншова организация и служителите на Българска агенция по безопасност на храните.

2. Препоръки към търговците на фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини за производството им, витаминномикроелементни премикси и фуражни добавки), включително и към търговците на храни за домашни любимци.

За да се опази здравето на хората, работещи в търговски обекти за продажба на фуражи и за да се ограничи заразата е необходимо да се спазват стрикто всички въведени мерки от Националния оперативен щаб, здравните власти и държавните органи.

В тази връзка е необходимо да се създаде организация така, че в обекта за търговия:

 • да не се допуска струпване на много хора. На местата, където се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, а също и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м;
 • да се допуска ограничен брой клиенти в обекта, а когато обектът е малък да не се допуска повече от един клиент в обекта;
 • да се осигурят точки за дезинфекция на ръцете на лицата, влизащи в и напускащи обекта;
 • да се учести периодът на провежданата дезинфекция на площите на обекта, където има по-голямо движение на хора и животни, както и на други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).
 • в случаите, когато не може да бъде избегнат контактът с клиента следва служителите да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце;
 • добра практика е разделяне на служителите по време на пристигане на работа, и ползване на почивки;
 • да се предлагат за продажба по възможност само пакетирани фуражи, включително храни за домашни любимци. В случай на необходимост от претегляне на фуражи, включително храни за домашни любимци, това да се извършва от служителя в обекта, като се минимизира възможността за разпиляване и разпрашаване.

ІII. Препоръки към земеделските стопани в сектор „Растениевъдство”.

Всички агротехнически мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително сеитбата на пролетници - слънчоглед, царевица, пролетен ечемик и други пролетни култури, подхранване и третирания с препарати за растителна защита, засаждане, резитба на трайни насаждения и други дейности, следва да се извършват в оптималния агротехнически срок. Въпреки че работата на открито не предполага струпване на много хора на едно място и е по-малко рискова за заразяване с COVID-19, следва да се спазват противоепидемичните мерки, въведени от Националния оперативен щаб и здравните власти.

 • при провеждане на технически инструктаж в земеделското стопанство, както и на местата, където се очаква да се събират по-голям брой хора, следва да има указания за спазването на дистанция между служителите в земеделското стопанство, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м;
 • да не се допускат на работа лица с грипоподобни симптоми;
 • да се обособят местата за преобличане, хранене и почивка, като се избегне струпване на хора на едно място – на територия на машинно-тракторните паркове, зърнобази, складове, оранжерии, както и на полето;
 • да се осигурят източници на вода (цистерни), особено на полето - за лична хигиена;
 • земеделските стопани следва да разполагат с препарати за дезинфекция на ръцете и подходящо работно облекло и предпазни средства - ръкавици (при необходимост и в зависимост от естеството на работа) и маски. Маската и ръкавиците да се подменят регулярно и задължително при нарушаване на целостта им;
 • при извършване на подготовката на машините и прикачения инвентар за съответните агротехнически мероприятия - обработки на почвата, пръскания с препарати за растителна защита, подхранване и др. да се извърши дезинфекция на кабините на тракторите и повърхностите на земеделските машини, до които може да имат досег повече хора;
 • земеделските стопани и работници, които са в контакт с доставчици на препарати за растителна защита и торове, семена, посадъчен материал и с други клиенти да носят предпазни средства (маски и ръкавици) и да са инструктирани да осъществяват минимален контакт с външните лица;
 • в стопанства, където има предпоставка за струпване на повече хора и се налага използване на ръчен труд (зеленчукопроизводство, овощарство, розопроизводство,  тюнопроизводство и други) при разсаждане, прибиране, сортиране и временно съхранение на продукцията да се осигури пространствена изолация от 1,5 – 2,0 м. между работниците, изпълняващи съответните дейности.
 • при работа в закрити култивационни съоръжения (полиетиленови и/или стъклени оранжерии и тунели) е необходимо при провеждане на всички агротехнически операции в тях да се спазва на дистанция между работещите в земеделското стопанство на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м. и недопускане на външни лица;
 • по време на регламентираните почивки, да се следи работниците да не се струпват на едно място, а да спазват разпоредбите за разстояние между тях;
 • задължително периодично и щателно миене на ръцете – с разтриване на сапун мин. 20-30 секунди;
 • помещенията за преобличане, за почивка и други дейности да се обработват с подходящи дезинфектант.

IV. Препоръки към бизнес операторите в сектор „Растителна защита”.

1. Препоръки към фермерите първично производство и търговците в обекти за търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ) и преопаковане.

В обектите за търговия и преопаковане с ПРЗ (селскостопански аптеки и складове) е необходимо да се създаде организация, така че да не се допуска струпване на много хора.

Препоръчително е в селскостопанските аптеки да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1,5 – 2,0 м, вкл. и пред търговските обекти. В складовете не се допуска влизането на външни лица.

Служителят, отговорен за дейността в склада предоставя заявената стока на получателя. Лицата осъществяващи търговия с ПРЗ и преопаковане, и фермерите трябва да използват лични предпазни средства (маски и ръкавици), подходящо работно облекло и средства за дезинфекция.

Би следвало да се учести периодът на провежданата дезинфекция на площите на обекта, където има по-голямо движение на хора и животни, както и на други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).

2. Препоръки към земеделските стопани, бизнес операторите, работещите в селскостопански аптеки, складове за ПРЗ.

С цел ограничаване струпването на хора и предпазване на самите тях и на обслужващите ги инспектори, в Областните дирекции по безопасност на храните е създадена организация:

 • при отчитане на документите по програмите:

- „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма за контрол за вредителите по трайните насаждения през зимния период“

- „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“
- „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец-Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

Земеделските стопани, участващи в програмите са информирани, че същите имат възможност да предоставят необходимите документи - за проверка по ел. поща или копия по куриер. На база на изпратените по ел. поща документи, служителите от ОДБХ разглеждат същите, извършват контролите (съгласно дадените им указания). При установени неточности, ЗС се уведомяват по телефона и се изисква допълнително да бъде изпратена необходимата информация, като се определя ден и час за физическа заверка на оригиналите (Декларация и Дневник) – на гише, като се спазват всички дадени от МЗ и РЗИ разпоредби за разстояние между лицата от 2 метра и използване на предпазни средства при необходимост.

 • при издаване на фитосанитарни сертификати за износ, реекспорт, растителни паспорти за движение на семена и посадъчен материал, сертификати по ККППЗ
 • регистрация на вносители и износители – подаване на документи само по електронен път.

При извършване на РЗ мероприятия, обработка на площи, подхранване на културите, земеделските стопани да създадат организация, която се изразява в:

 • инструкции с указания кой, какво, кога и къде е необходимо да прави във връзка с извънредната ситуация. Същите да се поставят на видно и достъпно място;
 • да не се допускат на работа лица с грипоподобни симптоми.
 • да се обособят местата за преобличане, хранене и почивка – като се избегне струпване на хора на едно място – на територия на машинно-тракторните станове,
  зърнобази, складове, както и на полето
 • да се осигурят източници на вода (цистерни), особено на полето - за лична хигиена
 • да се осигурят необходимите дезинфектанти
 • да се осигури пространствена изолация от 1,5 - 2 метра между работниците, изпълняващи съответните дейности,
 • лицата да бъдат с подходящо работно и защитно облекло, в зависимост от дейностите, които извършват.
 • да не се пипат лице и лигавици (очи, уста, нос).

3. В търговските обекти, извършващи обслужване на земеделски стопани, фермери и частни лица, като селскостопански аптеки, магазини за семена и дребен селскостопански инвентар да бъдат поставени информационни табели, относно:

 • лицата с грипоподобни симптоми да отложат посещение на такива места, до тяхното отшумяване;
 • спазване на пространствена изолация от 2 метра, при оформяне на опашка;
 • в търговските обекти да се извършва необходимата дезинфекция на помещенията, плотове, рафтове;
 • лицата, обслужващи клиенти да носят необходимите предпазни средства – ръкавици, маски;
 • задължително периодично щателно миене на ръцете – с разтриване на сапун мин. 20-30 секунди;
 • дезинфекция на ръцете след всеки клиент;
 • да не се пипат лице и лигавици (очи, уста, нос).

V. Препоръки към бизнес операторите на граничните контролни пунктове (ГКП) на Р. България.

На граничните контролни пунктове е необходимо да се спазват наложените ограничителни мерки за достъп на външни лица (шофьори, бизнес оператори, спедиторски фирми и др.) до сградите и съоръженията, в т.ч офис помещения, сервизни помещения и др.

Необходимо е при представяне/получаване на документи, придружаващи пратката бизнес операторите да изчакват извън сградата на граничния контролен пункт, като при струпване на много хора да спазват дистанция от минимум 1,5 – 2 м.

Всички да носят лични предпазни средства – маски и ръкавици, възпрепятстващи евентуалното заразяване с вируса. Да спазват изискванията за достъп до помещенията за проверка – дезинфекция, лични предпазни средства.

При осъществяване на официален контрол (идентификационни и физически проверки на пратките и особенно в случаите на пробовземане) да се спазва дистанция 1,5 – 2 м със служителя, осъществяващ официалния контрол.

VI. Обща информация в помощ на всички граждани, организации и бизнес оператори.

Необходимо е да се следи информацията за въведените ограничения на електронната страница на Министерство на здравеопазването, рубрика „Нормативни актове“, подрубрика „Заповеди, правилници и инструкции“.

На електронната страницата на Министерство на здравеопазването са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни
заведения, които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели:https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvan
e_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf

На електронната страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали вкл. и такива свързани с „Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати“.

Бизнес операторите незабавно да предприемат мерки за отстраняване от работа на служители с грипоподобни симтоми и за уведомяване на здравните власти. Посещението в обекта от компетентните контролни органи под контрол на БАБХ ще се осъществява при пълно спазване на санитарно-хигиенни изисквания.

Препоръките могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

Източник: Българска агенция по безопасност на храните

ИЗТЕГЛЕТЕ ОРИГИНАЛНИЯ ФАЙЛ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар