ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Съдържание

 

Тема № 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.

1. Държавна политика
2. Oсновни принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа
3. Нормативна уредба

3.1. Европейски нормативни актове - регламент, директива.
3.2. Българско законодателство - йерархията на нормативните актове в българското законодателство
3.3. Нормативни актове, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
3.4. Валидност на правилниците по безопасността на труда

4. Управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

4.1. Институции в областта на БЗР

5. Източници на допълнителна информация
6. Въпроси за проверка

cena

Не може да получите наръчника по друг начин!

Вземете го БЕЗПЛАТНО с абонамент за

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

 

Заявете абонамент


Имате въпроси? Вижте нашата секция с често задавани въпроси.


 

Тема № 2 Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

1. Фирмена политика.

1.1. Какво е фирмената политика.
1.2. Създаване на организация за управление на дейностит по безопасност и здраве при работа.
1.3.Планиране на дейността.

2. Участници в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

2.1. Орган за безопасност и здраве при работа

- Какво означава подходящо образование и квалификация?
- Как може да бъде определен орган за безопасност и здраве при работа?
- Основни функции на органите за безопасност и здраве при работа
- Въпроси и отговори за ОБЗР.

2.2. Комитети и Групи по условия на труд

- Кога учредяваме Комитет по условия на труд?
- Кога учредяваме Група по условия на труд?
- Изисквания за обучение на членовете на КУТ и ГУТ
- Документация по учредяване и дейност на КУТ/ГУТ
- Въпроси и отговори за КУТ и ГУТ.

2.3. Обслужване от служба по трудова медицина (СТМ).

- Основни дейности и задължения на службите по трудова медицина
- Въпроси и отговори за СТМ

3. Деклариране на дейността по ЗБУТ /Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ/
4. Нормативна база, свързана с темата
5. Въпроси за проверка.

Тема № 3 Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1. Права и задължения на работодателя - Кой е работодател по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1.1. Задължения на работодателя и права във връзка с тях.
1.2. Право на работодателя да потърси дисциплинарна и имуществена отговорност.

2. Права и задължения на органа по безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

2.1. Права на ОБЗР
2.2. Задължения на ОБЗР
2.3. Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд.

3. Административно-наказателна отговорност на работодателя и длъжностните лица.
4. Имуществена отговорност на работодателя.
5. Наказателна отговорност на работодателя и длъжностните лица
6. Функции и задачи на службата по трудова медицина.

6.1. Основни дейности.
6.2. Контрол върху дейността на службите по трудова медицина.
6.3. Отговорност на СТМ.

7. Права, задължения и отговорности на работещите.

7.1. Права и задължения.
7.2. Дисциплинарна, административно-наказателна и имуществена отговорност на работещите.

8. Нормативна база, свързана с темата
9. Въпроси за проверка.

Заявете абонамент

Тема № 4 Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето

1. Физични фактори

1.1. Механични фактори - изтеглете тази част безплатно
1.2. Акустични фактори
1.3. Електрически фактори
1.4. Оптични фактори
1.5. Нейонизиращи лъчения
1.6. Йонизиращи лъчения
1.7. Вибрационни фактори
1.8. Климатични фактори

2. Химични вещества и смеси

2.1. Класификация и изисквания при работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси.
2.2. Специални изисквания за защита на работещите при експозиция на канцерогени и мутагени при работа
2.3. Защита на работещите от експозиция на азбест

3. Биологични фактори
4. Физиологични фактори

4.1. Източници на опасност и въздействие върху човешкия организъм.
4.2. Изисквания при ръчна работа с тежести
4.3. Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

5. Психосоциални фактори
6. Превантивни мерки при специфични условия на труд

6.1. Намалено работно време
6.2. Допълнителен платен годишен отпуск
6.3. Право на безплатна храна и добавки

7. Въпроси за проверка

cena

Не може да получите наръчника по друг начин!

Вземете го БЕЗПЛАТНО с абонамент за

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

 

Заявете абонамент


Имате въпроси? Вижте нашата секция с често задавани въпроси.


 

ТЕМА № 5 Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация

1. Оценка на професионалния риск

1.1. Какво е оценка на риска?
1.2. Методи за оценка на риска.
1.3. Елементи на риска.
1.4. Програма за оценяване на риска

2. Етапи на оценката на риска - специфични източници на информация, измервания на фактори на работната среда.
3. Планиране на мерки - съдържание на програмата от мерки, йерархия на мерките, степенуване на мерките по приоритети.
4. Документация по оценявяне на риска.
5. Условия за преразглеждане на оценката на риска.
6. Нормативна база, свързана с темата.
7. Въпроси за проверка.

Тема № 6 Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици

1. Трудов травматизъм - какво е трудова злополука?

1.1.Задължение на работодателя за уведомяване
1.2. Разследване на трудова злополука от работодателя - комисия, протокол, деклариране.
1.3. Разследване от Националния осигурителен институт
1.4. Регистър на трудовите злополуки, лице за поддържане на регистъра.

2. Професионална заболяемост – какво е професионална болест? Съобщаване и проучване на професионалните болести.
3. Здравни, социални и икономически последици
4. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя
5. Задължителна застраховка «Трудова злополука»
6. Нормативна база, свързана с темата
7. Въпроси за проверка

Заявете абонамент

Тема № 7 Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд

1. Социално партньорство

1.1.Национален съвет по условия на труд
1.2. Социален диалог и колективно договаряне
1.3. Комитети и групи по условия на труд

2. Работа в екип

2.1. Петте основни слабости при работа в екип
2.2.Тест за оценка на работа в екип

3. Нормативна база, свързана с темата
4. Въпроси за проверка

Тема № 8 Изисквания за подбор, обучение, квалификация и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа

1. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност

1.1. Изисквания за подбор
1.2. Специални изисквания за предварителен медицински преглед

2. Изисквания за обучение и квалификация на работещите

2.1. Обучение по безопасност и здраве при работа
2.2. Изисквания за инструктажи на работещите
2.3. Въпроси и отговори за инструктажите.

3. Изисквания за информираност на работещите
4. Въпроси за проверка

Заявете абонамент

Тема № 9 Специална закрила на някои категории работници и служители

1. Специална закрила на труда на непълнолетните работници
2. Правила при работа на непълнолетни
3. Специални правила за жените

3.1. Забрана на определени работи и оценка на риска
3.2.Стаи за жени
3.3. Закрила на бременни и жени в напреднал етап на лечение ин-витро.

4. Специални правила за лица с намалена работоспособност
5. Трудоустрояване
6. Закрила при уволнение
- Изискване за предварително разрешение за уволнение от Инспекция по труда
7. Нормативна база, свързана с темата
8. Въпроси за проверка

cena

Не може да получите наръчника по друг начин!

Вземете го БЕЗПЛАТНО с абонамент за

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

 

Заявете абонамент


Имате въпроси? Вижте нашата секция с често задавани въпроси.


 

Тема № 10 Oрганизация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола

1. Организация на контролната дейност.

1.1. Права на контролните органи.
1.2. Задължения на работодателя във връзка с контролната дейност.
1.3. Задължения на контролните органи.

2. Инспектиране на труда.
3. Принудителни административни мерки.
4. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство
5. Нормативна база, свързана с темата
6. Въпроси за проверка