Задължения за предоставяне на информационен лист за безопасност

Съгласно чл. 31 на Регламента REACH информационния лист за безопасност се предоставя от доставчика на веществото/сместа на получателя.

Задължително предоставяне на информационен лист

Информационния лист задължително се предоставя в следните случаи:

 1. При доставка на вещество, което отговаря на критериите за класификация като опасно в съответствие на регламента CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008);
 2. При доставка на вещество, идентифицирано като устойчиво, биоакумулиращо и токсично (РВТ) и много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB), съгласно критериите в приложение XIII на REACH;
 3. При доставка на вещество, включено в “списъка с кандидат-химикали” на Европейската Агенция по химикали (веществото е включено в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 по причини, различни от изброените в букви а) и б)).

Информационни листове за безопасност се изискват и за специалните случаи, изброени в параграф 1.3 от приложение I към Регламент CLP, за които са налице дерогации от изискванията за етикетиране:

 • Преносимите газови бутилки за газови бутилки с воден капацитет по-малък или равен на 150 литра;
 • Газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (LPG);
 • Аерозоли и контейнери с плътно затворено приспособление за пръскане и съдържащи вещества или смеси, класифицирани като представляващи опасност при вдишване;
 • Метали, сплави, смеси, съдържащи полимери, смеси съдържащи еластомери;
 • Експлозиви, пуснати на пазара с цел получаване на експлозивен или пиротехнически ефект.

Задължение за предоставяне при поискване

Доставчикът предоставя, при поискване на получателя, информационен лист за безопасност за някои смеси, когато сместа не се класифицира като опасна съгласно CLP от 1 юни 2015, но съдържа:

 • поне едно вещество, което създава опасности за човешкото здраве или околната среда при индивидуална концентрация от ≥ 1 тегловни процента при негазообразни смеси и ≥ 0,2 обемни процента при газообразни смеси ; или
 • поне едно вещество, което е канцерогенно от категория 2 или токсично за репродукцията от категория 1А, 1В и 2, кожен сенсибилизатор от категория 1, респираторен сенсибилизатор от категория 1, или оказва ефекти върху или чрез лактацията или е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или е много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) при индивидуална концентрация от ≥ 0,1 тегловни процента при негазообразна смес или
 • вещество, за излагането на което на работното място има пределни стойности, установени от Общността (Наредба № 13/2003).

Задължение за предоставяне на ИЛБ за битови препарати

Ако потребите надолу по веригата или дистрибутор изисква информационен лист за безопасност, то е задължително да се предостави такъв дори и за опасни вещества или смеси, предлагани или продавани на обществеността и за които е предоставена достатъчна информация, позволяваща потребителите да вземат необходимите мерки за защита на здравето на човека, безопасността и околната среда.

Липса на задължение за представяне на ИЛБ

Не е необходимо да се предоставя ИЛБ за определени препарати в завършен вид, които са предназначени за крайния потребител: лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба; козметични продукти; инвазивни медицински изделия, използвани в директен физически контакт с човешкото тяло; храни или фуражи за животни, включително хранителни добавки, ароматизанти в храни и добавки във фуражи.

Всеки доставчик на вещество, в самостоятелен вид или в препарат, който не трябва да предоставя информационен лист за безопасност, предоставя на получателя следната информация:

а) регистрационният номер(а), ако е наличен, за всички вещества, за които е предоставяна информация;
б) дали веществото подлежи на разрешаване и подробности за всяко разрешение, издадено или отказано, съгласно дял VII на REACH, за веригата на доставки;
в) подробности за всяко ограничение, наложено съгласно дял VIII на REACH;
г) всяка налична и подходяща информация за веществото, която е необходима за идентифицирането и прилагането на подходящите мерки за управление на риска, включително специфични условия, произтичащи от прилагането на раздел 3 от приложение XI на REACH.

Информацията, посочена в параграф 1, се съобщава безплатно на хартиен носител или по електронен път, най-късно по време на първата доставка на веществото, в самостоятелен вид или в смес.

Сценарии на експозиция

Всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да изготви доклад за безопасност на химичното вещество, включва съответните сценарии на експозиция (включително категориите на употреба и на експозиция, когато е уместно) в приложение към информационния лист за безопасност, което се отнася до идентифицираните употреби и включва специфични условия, произтичащи от прилагането на раздел 3 от приложение XI.

Всеки потребител надолу по веригата включва съответните сценарии на експозиция и използва всяка подходяща информация от предоставения му информационен лист за безопасност при съставянето на собствен информационен лист за безопасност за идентифицираните употреби.

Други изисквания

Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или сместа е пуснато на пазара, освен ако въпросната държава-членка не разпореди друго. Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път.

Новата, датирана версия на информацията, идентифицирана като „Преработено издание: (дата)“, се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път на всички бивши получатели, на които веществото или препарата са били доставяни в рамките на предходните 12 месеца. Всяка актуализация, следваща регистрацията, включва регистрационния номер.