Съдържание на информационния лист за безопасност

Задължителното съдържание на информационния лист за безопасност (ИЛБ) е посочено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Актуалното съдържание на Приложение II на REACH е съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Информационният лист за безопасност трябва да бъде изготвен от компетентно лице. Доставчиците на вещества и смеси гарантират, че компетентните лица са получили подходящо обучение, включително опреснително обучение.

Датата на съставяне на информационния лист за безопасност се посочва на първата страница. Когато са внесени промени в информационния лист за безопасност и на получателите е предоставен нов редактиран текст, в раздел 16 от информационния лист за безопасност вниманието на получателите се насочва към промените, освен ако те не са указани на друго място. На първата страница на редактираните информационни листове за безопасност се указват датата на съставяне, посочена като „Преработено издание: (дата)“, номерът на редакцията, номерът на преработеното издание, датата на влизане в сила или друго указание за това кой текст е заменен.

Информационният лист за безопасност не може да съдържа непопълнени подраздели.

Независимо дали става въпрос за вещество или смес, ИЛБ съдържа:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате