Съдържание на информационния лист за безопасност

Вижте измененията в изискванията за съдържание от 01.01.2021 г.

Задължителното съдържание на информационния лист за безопасност (ИЛБ) е посочено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Актуалното съдържание на Приложение II на REACH е съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Регламентът се прилага от 1 януари 2021 г., но до 31 декември 2022 г. все още е позволено да се предоставя ИЛБ със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 2015/830.

Поради тази причина, в настоящата статия ще намерите допустимите към момента изисквания и в добавка новите елементи.

Информационният лист за безопасност трябва да бъде изготвен от компетентно лице. Доставчиците на вещества и смеси гарантират, че компетентните лица са получили подходящо обучение, включително опреснително обучение.

Датата на съставяне на информационния лист за безопасност се посочва на първата страница.

Когато са внесени промени в информационния лист за безопасност и на получателите е предоставен нов редактиран текст, в раздел 16 от информационния лист за безопасност вниманието на получателите се насочва към промените, освен ако те не са указани на друго място.

На първата страница на редактираните информационни листове за безопасност се указват датата на съставяне, посочена като „Преработено издание:(дата), както и едно или повече указания коя редакция е заменена, като например номерът на редакцията, номерът на преработеното издание, или датата на влизане в сила.

Информационният лист за безопасност не може да съдържа непопълнени подраздели.

Независимо дали става въпрос за вещество или смес, ИЛБ съдържа:

Вашият коментар