Класификация на опасните химични вещества и смеси – опасности за здравето

Класификацията на опасните химични вещества и смеси е съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Съгласно чл. 61 на CLP oт 1 юни 2015 година се прилага само тази класификация.

За смеси, които са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно Директива 1999/45/ЕО и вече пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г. не се изисква преетикетиране и преопаковане в съответствие с регламента преди 1 юни 2017 г.

Тук сме систематизирали информацията, така че да осигурява по-бърз достъп до данните и по-лесно разбиране на материята.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате