национален профил за управление на химикали

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения
Резюме

Глава 1: Обща информация за страната

1.1. Географска характеристика и природни ресурси
1.2. Демографски показатели и население
1.3. Политическа система
1.4. Индустрия, селско стопанство и други ключови сектори на икономиката
1.5. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
1.6. Отпадъчни води
1.7. Отпадъци
1.8. Обобщена оценка и изводи

Глава 2: Производство, внос и износ, съхранение, транспорт, употреба на химични вещества и смеси и депониране на опасни отпадъци

2.1. Въведение
2.2. Производство, внос и износ на химични вещества и смеси
2.2.1. Производството на химични вещества и смеси
2.2.2. Внос и износ на химични продукти
2.2.3. Пускане на пазара и употреба на химични продукти по категории
2.2.4. Съхранение на химични вещества и смеси
2.2.5. Транспорт на опасни химични вещества и смеси
2.2.6. Управление на отпадъци от химични вещества и смеси
2.3. Обобщена оценка и изводи

Глава 3: Законови инструменти и нерегулаторни механизми за управление на химични вещества и смеси

3.1. Общ преглед на законовите инструменти за управление на химични вещества и смеси
3.2. Обобщено описание на основните правни инструменти, свързани с химичните вещества и смеси
3.2.1. Основни правни инструменти, свързани с химичните вещества и смеси
3.2.2. Международни конвенции и договори
3.2.3. Законодателство по категории на употреба на химичните вещества и смеси по отношение на етапите от техния жизнен цикъл
3.3. Обобщено описание на основните подходи и процедури за контрол и управление на химичните вещества и смеси
3.4. други механизми за управлението на химичните вещества и смеси
3.5. Обобщена оценка и изводи

Глава 4: Министерства, агенции и други държавни институции, отговорни за управлението на химичните вещества и смеси

4.1. Политики за опазване на околната среда и устойчиво развитие
4.1.1. Роля и отговорности на министерства, агенции и други държавни институции при управлението на химикали
4.1.2. Описание на правомощията и отговорностите на ведомствата
4.2. Обобщена оценка и изводи

Глава 5: Съответни дейности от страна на индустрията, обществените групи по интереси и научно-изследователския сектор

5.1. Описание на организациите
5.1.1. Индустриални организации и съюзи
5.1.2. Училища, университети и научно-изследователски институти
5.1.3. Фондации, асоциации, библиотеки
5.1.4. Неправителствени организации (НПО)
5.1.5. Синдикални организации
5.1.6. Други организации
5.2. Обобщена оценка и изводи

Глава 6: Междуведомствени комисии и механизми за координиране

6.1. Междуведомствени комисии и механизми за координиране
6.2. Описание на механизмите за използване приноса на неправителствените организации (НПО)
6.3. Обобщена оценка и изводи

Глава 7: Управление на информацията, достъп и използване

7.1. Наличие на данни за управление на химични вещества на национално и европейско ниво
7.1.1. Налична информация за химични вещества на национално ниво
7.1.2. Налична информация за химични вещества на европейско ниво
7.2. Източници на националните данни, местонахождение, достъп до тях и формат
7.3. Процедури за събиране и разпространение на националните данни
7.4. Достъп до наличната информация за химикали чрез интернет
7.5. Национални информационни системи за обмен и it капацитет
7.6. Обобщена оценка, изводи и препоръки

Глава 8: Техническа инфраструктура

8.1. Преглед на лабораторната инфраструктура за регулаторен химически анализ и за мониторинг и анализ
8.2. Акредитирани лаборатории за изпитване и анализ на химични вещества
8.3. Друга релевантна техническа инфраструктура
8.4. Обобщена оценка и заключения

Глава 9: Предотвратяване на промишлени аварии с опасни химични вещества, защита при бедствия, готовност за реагиране и преодоляване на последиците от тях

9.1. Планиране при промишлени аварии с опасни химични вещества
9.1.1. Международни споразумения в областта на авариите с опасни химични вещества
9.1.2. Европейско законодателство в областта на предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества
9.1.3. Национално законодателство
9.2. Компетентни органи по предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества
9.3. Примери за възникнали промишлени аварии с опасни химични вещества
9.4. Последващи мерки след инциденти/аварии химикали и оценка, анализ на риска
9.5. Коментари и анализи

Глава 10: Информиранe на работниците и обществеността; обучение и образоване на целеви групи и професионалисти

10.1. Информираност по отношение на въпросите, свързани с химичната безопасност
10.1.1. Информиране на работниците за риска при работа с химични вещества
10.2. Европейско и международно законодателство в областта на безопасността на труда
10.3. Система за управление на здравето и безопасността при работа
10.4. Участие на обществеността в информиране на обществеността и работниците по въздействието на химичните вещества
10.5. Обобщена оценка и изводи

Глава 11: Международни връзки

11.1. Сътрудничество и ангажименти към международни организации, органи и споразумения
11.2. Участие в международни проекти за техническа помощ по управлението на химикали и отпадъци и мониторинг на околната среда
11. 3. Обобщена оценка, препоръки и изводи

Глава 12: Налични и необходими ресурси за управление на химичните вещества и смеси

12.1. Налични ресурси в министерства и държавни ведомства
12.2. Необходими ресурси в министерствата и държавните ведомства
12.3. Обобщена оценка и заключения

Глава 13: Заключения и препоръки, национални приоритети и възможни действия

13.1. Отговорност на индустрията
13.2. Заключения и препоръки
13.3. Национални приоритети и възможни действия

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.