Ръкавици за защита от химикали

Европейският хармонизирания стандарт, който се прилага при изпитвания на ръкавици за защита от химикали е EN 374-1:2003 (БДС EN 374-1:2006) Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките.

Налични са и по-нови стандарти от 2016 година, които все още не са хармонизирани на европейско ниво, поради което характеристиките и маркировката са все още по стария стандарт.

Стандартът въвежда няколко понятия като:

Просмукване (permeation) - процес, при който химичното вещество преминава през материала на ръкавицата на молекулярно ниво, т.е. абсорбира в повърхността на материала, дифузират в материала и се стига до десорбция на молекулите от вътрешната страна на материала.

Време за просмукване (breakthrough time) - времето между момента на нанесяне на химично вещество на лицевата част на материала и момента на появяването му на обратната страна на материала.

Проницаемост на материала - способността на химичното вещество да проникне през конкретния материал или комбинация от материали.

Няма ръкавици за химическа защита, които да пазят от всички опасни химикали!

Класове на устойчивост на просмукване

Защитните свойства на ръкавиците зависят от химичната природа на веществото и вида на материала. В зависимост от времето за просмукване са определени шест класа на устойчивост:

Време за просмукване, мин.Клас на устойчивост на просмукване
Повече от 101
Повече от 302
Повече от 603
Повече от 1204
Повече от 2405
Повече от 4806

Ръкавиците могат да бъдат два вида:

- ръкавици за химическа защита.
- слабо устойчиви на химикали;

Ръкавици за химическа защита

Ръкавиците за химическа защита трябва да имат поне втори клас на устойчивост на проникване (т.е. да издържат повече от 30 минути) по отношение на поне три класа химични вещества.

Всяка ръкавица, предназначена за химическа защита и микроорганизми, трябва да осигурява и механична защита.

Ръкавиците се обозначават със следната маркировка:

Химически устойчива ръкавица

Всяка от трите букви под щита указва устойчивост на определен клас химични вещества. Обозначенията могат да бъдат следните:

КодТестово химично веществоКлас на химичните вещества
AМетанолПървичен алкохол
BАцетонКетон
CАцетонитрилНитрилно съединение
DДихлорометанХлориран парафин
EВъглероден дисулфидСяра съдържащо органично съединение
FТолуенАроматен въглеводород
GДиетиламинАмин
HТетрахидрофуранХетероциклично и етерно съединение
IЕтилацетатЕстер
Jn-хептанНаситен въглеводород
KНатриев хидроксид 40%Неорганична основа
LСярна киселина 96%Неорганична минерална киселина

Пример:

Химически устойчива ръкавица JKL

Тези ръкавици осигуряват максимална защита за две категории химикали - наситен въглеводороди (J) и неорганични основи (K) и втори клас на защита от неорганични минерални киселини (L), поради което са обозначени с маркировка за химически устойчиви ръкавици. В допълнение ръкавиците осигуряват и защита над 10 минути при контакт с първични алкохоли.

Водобепроницаеми ръкавици с ниско ниво на защита от химикали

За тези ръкавици, които не са постигнали клас на устойчивост на просмукване 2 по отношение на три или повече от дванайсетте химикала в списъка, но все пак отговарят на изпитанието на просмукване, се използва символът "Слабо устойчиви на химикали":

Маркировка на ръкавици слабо устойчиви на химикали

Тази маркировка означава, че ръкавицата не изпълнява изискванията за устойчивост на проникване от 2-ри клас на поне три класа химикали. Такива ръкавици са с висока устойчивост (от 3-и до 6-ти клас)  на една или две категории химикали, и и с първи или втори клас на устойчивост на други категории химикали.

Пример:

Пример за слабоустойчива на химикали ръкавица

Тази ръкавица осигурява най-високо ниво на защита само за един тестов химикал от 12-те  -  Натриева основа (неорганични основи), високо ниво на защита от  солна киселина и е втори клас на защита (30 мин. време на просмукване) за изопропанол, поради което е маркирана като слабоустойчива на химикали.

Маркировка по стандарт EN 374-1:1994

стандарт EN 374-1:2003

Стандартът EN 374-1:2003 заменя и отменя стандарт EN 374-1:1994. Той има приложно поле както замененият стандарт и от 06.10.2005 г. е официалния европейски хармонизиран стандарт.

Замененият стандарт престава да дава презумпция за съответствие със съществените или други изисквания на съответното законодателство на Съюза. Това означава, че маркировка по стандарт ЕN 374-1:1994 не може да бъде приемана като такава, която показва съответствие с изисквания към ръкавиците за химическа защита.

Новите стандарти

Новият стандарт ISO 374-1:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks премахва понятието "слабоустойчива на химикали ръкавица" и съответната маркировка.

В списъка на категориите химикали, от които защитават ръкавиците, се добавят още шест химикала:

Mазотна киселина 65%неорганична минерална киселина, оксидираща
Nоцетна киселина 99%органична киселина
Oамоняк 25%органична основа
Pводороден пероксид 30%пероксид
Qфлуороводородна киселина 40%неорганични минерална киселина
Rформалдехид 37%алдехид

Вече ще има само една пикторама и три типа ръкавици:

ТипИзискванияМаркировка
Тип АВреме за проникване ≥ 30 мин. за поне 6 химикала от новия лист (EN 16523-1)
Тип ВВреме за проникване ≥ 30 мин. за поне 3 химикала от новия лист (EN 16523-1)
Тип СВреме за проникване ≥ 10 мин. за поне 1 химикал от новия лист (EN 16523-1)

Избор на ръкавици

Трябва да се има предвид, че цитираната устойчивост на химикали в данните на производителите може да не отговаря на действителното време, през което ръкавиците осигуряват ефективна защита на конкретното работно място, поради влияние на други фактори (абразия, температурни влияния, износване и др.).

При окончателния избор трябва да се вземат предвид и други изисквания към ръкавиците, като дължина, възможности за ловкост на действията, устойчивост на срязвания, абразия, пробиви и непредвидени закачания, удобство на хващане с ръкавиците и др.