EN 374-1: 2016. Ръкавици за защита от химикали

Европейският хармонизирания стандарт, който се прилага при изпитвания на ръкавици за защита от химикали е EN 374-1 Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за експлоатацционните показатели при химични опасности. (външен линк към БИС)

Настоящата актуална версия на стандарта е от 2016 година с едно изменение през 2018-а.

Стандартът въвежда няколко понятия като:

 • Разрушаване - промяна, водеща до влошаване на една или повече характеристики на материала за защитни ръкавици, вследствие на контакт с химични продукти.
 • Преминаване - движението на химични продукти през материали, шевове, малки отвори или други дефекти в материала за защитни ръкавици на немолекулно ниво.
 • Проникване - процес, при който химични продукти преминават през материала за защитни ръкавици на молекулно ниво.

На първо място трябва да обърнем внимание, че

Няма ръкавици за химическа защита, които да пазят от всички опасни химикали!

Видове ръкавици в зависимост от експлоатационния показател за проникване

В предишната версия на стандарта бе използвано понятието "класове на устойчивост", докато сега говорим за "нива", които остават същите в зависимост от времето на пробив (времето, за което химикалът преминава през материала).

Определени са шест нива на проникване:

Измерено време на пробив, мин.Ниво на експлоатационния показател за проникване
Повече от 101
Повече от 302
Повече от 603
Повече от 1204
Повече от 2405
Повече от 4806

В зависимост от експлоатационния показател за проникване защитните ръкавици срещу химични продукти се класифицират в три вида:

 • вид А,
 • вид B или
 • вид C.

Вижте какви са условията са класифициране в съответния вид:

Вид АЕксплоатационният показател за проникване трябва да бъде поне ниво 2 при изпитване срещу не по-малко от шест химични продукта за изпитване.
вид BЕксплоатационният показател за проникване трябва да бъде поне ниво 2 при изпитване срещу не по-малко от три химични продукта за изпитване.
вид CЕксплоатационният показател за проникване трябва да бъде поне ниво 1 при изпитване срещу не по-малко от един химичен продукт.

В стандарта са описани общо осемнадесет химикала, за които може да се проведе изпитване (в зависимост от заявеното от производителя), като всеки от тях има кодова буква, която впоследствие можем да видим в маркировката на ръкавицата:

КОДОВА БУКВАХИМИЧЕН ПРОДУКТKЛAС
AМетанолПървичен алкохол
BАцетонКетон
CАцетонитрилНитрилно съединение
DДихлорметанХлориран въглеводород
EВъглероден дисулфидСъдържащо сяра органично съединение
FТолуолАроматен въглеводород
GДиетиламинАмин
HТетрахидрофуранХетероциклично и етерно съединение
IЕтилацетатЕстер
Jn-ХептанНаситен въглеводород
KНатриев хидроксид 40 %Неорганична основа
LСярна киселина 96 %Неорганична минерална киселина, окисляваща
MАзотна киселина 65 %Неорганична минерална киселина, окисляваща
NОцетна киселина 99 %Oрганична киселина
OАмониев хидроксид 25 %Органична основа
PВодороден пероксид 30 %Кислородна вода
SФлуороводородна киселина 40 %Неорганична минерална киселина
TФормалдехид 37 %Алдехид

Маркировка

Както казахме в началото, трябва да се знае, че няма универсална ръкавица за защита от химикали. С други думи, само твърдението, че дадена ръкавица отговаря на стандарта, не означава, че тя ще предпази  нашите работещи от конкретен химичен агент.

Информацията, че една ръкавица е в съответствие със стандарт EN 374-1 означава, че има доказателства, че тя защитава от определени химични агенти. Т.е. тя може да защитава от една, три или шест класа (групи) химикали, но да не осигурява защита точно за химичния агент, с който може да има контакт при нас.

За кои точно агенти е предназначена да осигурява защита ръкавицата разбираме от маркировката. За разлика от предишния стандарт пиктограмата е само една, като разликите виждаме от буквените означения под пиктограмата, както е показано в таблицата:

ТипИзискванияМаркировка
Тип АВреме за проникване ≥ 30 мин. за поне 6 химикала
Тип ВВреме за проникване ≥ 30 мин. за поне 3 химикала
Тип СВреме за проникване ≥ 10 мин. за поне 1 химикал

Възможно е ръкавиците да са изпитани и срещу други химични продукти, които не са основния списък. В този случай ние няма да видим за тях информация в маркировката, а за тях ще бъде предоставена информация за нивата на експолатацционния показател в инструкцията за ползвател.

Пример: 

Ръкавица за химическа защитаНа тази ръкавица виждаме пиктограми, скоито са обозначени защита от механични увреждания, защита от химични агенти и защита от термични рискове.

Под пиктограмата за химическа защита виждаме шест букви, от които става ясно, че ръкавицата е преминала успешно изпитване за следните химични продукти:

А - Метанол (първични алкохоли)
J - n-Хептан (наситени въглеводороди)
K - Натриев хидроксид 40 % (бел. това е натриева основа) (неорганични основи)
L - Сярна киселина 96 % (неорганични минерални киселини, окисляващи)
O - Амониев хидроксид 25 % (неорганични минерални киселини)
T - Формалдехид 37 % (алдехиди)

Със сигурност тя пази над 30  минути от проникване, но конкретните нива ще могат да се видят от инструкцията за ползвателя.

 

Инструкция за ползвателя

Информацията, предоставена от производителя, трябва да бъде в съответствие с изискванията за информация, съгласно EN 420 (EN ISO 21420:2020 отменя и заменя EN 420), например:

 • Име и пълен адрес на производителя или оторизирания представител.
 • Наименование, търговска марка или друг начин на идентификация на производителя или оторизирания представител.
 • Обозначение на ръкавиците (търговксо наименование или код, който позволява потребителят ясно да идентифицира продукта).
 • Обозначение за размера.
 • Пиктограма и препратка към приложимия стандарт.
 • Дата на производство (минимум месец и година) или друго, което да дава възможност за проследяване.
 • Ако е приложимо - дата на годност (минимум месец и година).
 • Информация за наличните размери.
 • Предназначение на ръкавиците и препратка към съответния специфичен стандарт и година на публикуване.
 • Ако е известно, че материалите, съставляващи ръкавиците, губят своите характеристики по време на препоръчаното съхранение, се предоставя информация, която гарантира, че съхранението няма да промени съществено характеристиките на ръкавиците.
 • Списък на вещества в материала на ръкавиците, за които се знае, че са алергени (ако има такива).
 • Инструкции, свързани с поставяне, махане на ръкавиците, регулиране, запазване на комфорта и хигиената на ръката, защита от замърсяване на ръката и, когато е уместно, информация относно комбинация с други форми на ЛПС.
 • Инструкции за съхранение и др.

В допълнение трябва да са вписан списъка на всички химични продукти, с които са изпитани защитните ръкавици и съответните нивата на експлоатационния показател, получени при изпитването на проникване.

В инструкцията за ползвателя трябва да има и допълнителни предупреждения, две от които са:

"Препоръчва се да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място може да се различават от тези по време на изпитването за определяне на вида в зависимост от температурата, износването и разрушаването."

"Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или недостатъци."

При ръкавици за многократна употреба производителят трябва да предостави съответните инструкции за обеззаразяване. Когато липсва информация за обеззаразяване, то предназначението на ръкавиците е само за еднократна употреба и съответно ви нструкцията това трябва да бъде записано.

Стари маркировки

На тези картинки виждате примери за обозначение по отменените вече стандарти.

Заменените стандарти престават да дава презумпция за съответствие със съществените или други изисквания на съответното законодателство на Европейския съюз.

Това означава, че маркировка по стандартите ЕN 374-1:1994 и EN 374-1:2003 не може да бъде приемана като такава, която показва съответствие с изисквания към ръкавиците за химическа защита.

EN 374-1:1994
EN 374-1:2003

Избор на ръкавици

Трябва да се има предвид, че цитираната устойчивост на химикали в данните на производителите може да не отговаря на действителното време, през което ръкавиците осигуряват ефективна защита на конкретното работно място, поради влияние на други фактори (абразия, температурни влияния, износване и др.).

При окончателния избор трябва да се вземат предвид и други изисквания към ръкавиците, като дължина, възможности за ловкост на действията, устойчивост на срязвания, абразия, пробиви и непредвидени закачания, удобство на хващане с ръкавиците и др.

Вашият коментар