Въпросник на ИТ “Ергономия” *

Изискванията, свързани с ергономия, са основно в четири нормативни акта, които са обхванати в този въпросник:

ВъпросОтговор на предприятието
1Осигурена ли е на работещите достатъчна свобода за движение на работните места при изпълнение на тяхната работа?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Чл. 23. Свободната незаета област на работното място се оразмерява така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата.

 Да
2Съобразени ли са с физиологичните и ергономичните изисквания организацията на работа, както и размерите и подреждането на работното място?

Коментар: На практика в един член от директивата (съответно в нашата наредба) са вписани изисквания, които са равносилни на изискването "да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд".  Реално почти всички други въпроси са част от този въпрос.

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл. 25. Организацията на работа, размерите и подреждането на работното място се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност.

 Да
3Работните места оформени ли са в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл. 26. Работното място се оформя в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите.

 Да
4Съобразено ли е цветовото оформление на работното място с принципите на ергономия?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл. 27. Цветовото оформление на работното място се съобразява с принципите на ергономията и промишлената естетика, архитектурните особености на работното помещение, характера на трудовия процес и факторите на работната среда.

Същинските изисквания относно цветовото оформление може да откриете в Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия. Глава шеста.ИНТЕРИОР, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСТЕРИОР НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ
Например:

  • подовете се оцветяват в неутрални тонове, а колоните и стените - в по-ярки;
  • помещенията със студен режим на производство се оцветяват в топли тонове, предимно на жълтия цвят;
  • в помещения с топлинно натоварване над 23 W/куб. м и с горещи производства се избягва оцветяване в ярки и топли тонове.
Да
5Осигурени ли са подходящи столове на всички работещи в седяща работна поза, където технологичният процес го позволява?

Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси

3.2. Навсякъде, където позволява технологическият процес, трябва да се работи в седнало положение. За целта на работниците се осигуряват подходящи столове, като формата, размерите, подвижността и нагласяемостта им трябва да бъдат съобразени с ръста на работника, работната височина, работната поза и характера на трудовия процес (приложение № 1).

 Да
6Осигурени ли са на всички работници, които работят прави, седалки, които да могат да се използват през кратките почивки по време на работа?

Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси

3.2. ...На всички работници, принудени да работят прави, трябва да се осигуряват седалки, които могат да ползват през кратките почивки по време на работа.

Да

Не е приложимо

7Въведени ли са физиологични режими на труд и почивка при работа?

Коментар: Тук би трябвало да има и отговор "Не е приложимо", тъй като е напълно възможно да има дейност, за която да не е необходимо разработването и въвеждането на физиологични режими на труд и почивка. Инспекционната практика често е в посока на задължителното въвеждане на физиологичен режим независимо от изпълняваните работи.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица.

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Чл. 9. Регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа се въвеждат когато:
1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Чл. 8. Работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:
1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);

 Да
8Включени ли са в правилника за вътрешния трудов ред физиологичните режими на труд и почивка?

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. 

Чл. 7. Физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.

 Да
9Включени ли са в рамките на работния ден (работната смяна) физиологичните режими на труд и почивка?

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. 

Чл. 6. (1) Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
(2) Времето за почивките по ал. 1 се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

 Да
10Допускат ли се опасни неравности и отвори по подовете на работните помещения и на обособените работни места?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл. 28. (1) Подовете на работните помещения и на обособените работни места и техните елементи се изработват и поддържат така, че да са неподвижни и стабилни, да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори.

 Не
11Почистват ли се редовно подовете на работните помещения и на обособените работни места?

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл.229, ал.1 Територията на предприятието, производствените и други помещения и работните места се поддържат чисти.

 Да
12Спазени ли са ергономичните изисквания при ръчна работа с тежести?

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Чл. 13. Ръчната работа с тежести се организира така, че да се съблюдават следните основни правила:
1. при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара, и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото;

Да

Не е приложимо

13Осигурени ли са на работещите подходящи технически средства за облекчаване на ръчната работа с тежести?

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Чл. 3. Работодателят предприема подходящи организационни мерки или осигурява използването на подходящи технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести.

Да

Не е приложимо

14Възлага ли се ръчна работа с тежести на бременни жени и родилки до шестия месец след раждане?

1. "Ръчна работа с тежести" означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
2. "Редовна ръчна работа с тежести" означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Чл. 9. (1) Ограничава се извършването на редовна ръчна работа с тежести от жени.
(2) Ръчна работа с тежести не се възлага на бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждането.

Да/Не
15Осигурени ли са на лицата, работещи с видеодисплей, стабилни столове?

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, Приложение към чл. 4, ал. 1

5. Работен стол:
а) работният стол да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза;

 Да
16Седалката на стола на работещите с видеодисплеи регулира ли се на височина?

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. , Приложение към чл. 4, ал. 1

5. Работен стол:
б) седалката да се регулира на височина;

 Да
17Облегалката на стола на работещите с видеодисплеи регулира ли се на височина и наклон?

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. , Приложение към чл. 4, ал. 1

5. Работен стол:
в) облегалката на стола да се регулира на височина и наклон;

 Да
18Осигурена ли е на лицата, работещи с видеодисплей, опора за краката?

Коментар: Осигуряването на опира за краката е само при желание на лицето, работещо с видеодисплей. 

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. , Приложение към чл. 4, ал. 1

5. Работен стол:
г) да има възможност за поставяне на опора за краката при желание на лицето, работещо с видеодисплей.

 Да
19Ползваните от работещите физиологични почивки извън рамките на работния ден (смяна) ли са?

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. 

Чл. 6. (1) Физиологичните режими на труд и почивка включват почивки, които се използват за отдих и възстановяване.
(2) Времето за почивките по ал. 1 се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

 Не

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар