Въпросник на ИТ “Трудова дисциплина” *

Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

В този въпросник за самоконтрол на Инспекция по труда ще намерите 20 въпроса, свързани с организацията и процедурите в предприятието, свързани с трудовата дисциплина.

ВъпросОтговор
1Има ли утвърден  правилник за вътрешния трудов ред в предприятието?

Кодекс на труда

Чл. 181. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
1. организират и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда;

 Да
2Въведена ли е различна процедура за налагане на дисциплинарни наказания от установената в Кодекса на труда?

Коментар: Текстовете на Кодекса на труда са императивни, т.е. задължителни не се дава възможност за интерпретации.

 Не
3Проведени ли са консултации с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда преди издаване на правилника за вътрешния трудов ред?

Кодекс на труда

Чл. 181. (2) Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

 Да
4Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание на работник или служител поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на възложената работа?

Коментар: Липсата на качества не е сред нарушенията на трудовата дисциплина, за които се налагат дисциплинарни наказания.

Кодекс на труда

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или Чл. 187. (1) (Предишен текст на чл. 187 - ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 30.12.2016 г.) Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
5. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
6. (зал. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.);
7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

 Не
5Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание и търсене на имуществена отговорност от работник или служител за едно и също нарушение?

Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Коментар: Допустимо е налагане на дисциплинарно наказание и търсене на имуществена отговорност за едно о също нарушение.

 Да
6Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания, различни от забележка, предупреждение за уволнение или уволнение, когато това е уредено в Правилника за вътрешния трудов ред?

Кодекс на труда

Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.
Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

 Не
7Допуска ли се налагане на повече от едно дисциплинарно наказание при много тежко нарушение на трудовата дисциплина?

Кодекс на труда

Чл. 189. (2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

 Не
8При определяне на дисциплинарното наказание вземат ли се предвид обстоятелствата, при които е извършено нарушението?

Кодекс на труда

Чл. 189. (1) (Ал. 1 отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.

 Да
9Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания от упълномощено длъжностно лице без ръководни функции?

Кодекс на труда

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции или от друг орган, оправомощен със закон.

 Не
10При образувано дисциплинарно производство изискват ли се обяснения от работника?

Кодекс на труда

Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

 Да
11Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания след изтичане на 2 месеца от откриване на нарушението?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

 Не
12Допуска ли се налагане на дисциплинарни наказания след изтичане на повече от година от извършване на нарушението, ако нарушението е установено преди по-малко от 2 месеца?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

 Не
13Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ само с устно разпореждане на работодателя?

Коментар: В Кодекса на труда няма изключение от изискването за начина, по който се налага дисциплинарното наказание.

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

 Не
14Допуска ли се налагане на дисциплинарно наказание без посочване на конкретни мотиви, когато работникът или служителят е признал допуснатото нарушение?

Коментар: В Кодекса на труда няма изключение от изискването за начина, по който се налага дисциплинарното наказание.

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

 Не
15Допуска ли се само устно да се информира работникът за наложеното му дисциплинарно наказание?

Кодекс на труда

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Не
16При невъзможност заповедта за наложено дисциплинарно наказание да бъде връчена лично на работника или служителя, изпраща ли му се с препоръчано писмо с обратна разписка на посочен от него адрес?

Кодекс на труда

Чл. 195. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Да
17Отстранява ли се временно от работа работник или служител, който се е явил в състояние, което не му позволява да работи?

Кодекс на труда

Чл. 199. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство.

 Да
18Допуска ли се дисциплинарно уволнение на работник или служител, който не се е явил на работа в продължение на един работен ден без основателни причини?

Кодекс на труда

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

Не
19Заличава ли се наложено на работник или служител дисциплинарно наказание, когато е изтекла една година от налагането му, ако междувременно е извършил друго нарушение?

Коментар: Въпросът е умишлено подвеждащ или некоректно формулиран. След една година дисциплинарното назакание се заличава - без условия. При предсрочно заличаване на дисциплинарно наказание, има условие да няма друго нарушение.

Кодекс на труда

Чл. 197. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от налагането им.

Предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания
Чл. 198. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичането на срока по ал. 1 на предходния член, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина. Заличаването има действие занапред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заличаването на наказанието по предходната алинея се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на работника или служителя.

 Да
20Допуска ли се връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание след изтичане на 2 месеца от откриване на нарушението, когато тя е издадена в рамките на двумесечния срок?

Кодекс на труда

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Не

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар