Въпросник на ИТ “Правоспособност на персонала” *

Инструктажи и обучения Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

Въпросникът обхваща изисквания както за правоспособност, така и за специфично обучение, като са взети предвид редица нормативни актове.

Ще намерите въпроси относно правоспособност и/или обучение, свързани с (дейностите са описани по начина, по който е направен записа във въпросника):

 • управление на транспортни средства
 • управление на електрокари и мотокари
 • заваръчни дейности
 • огняри
 • кранисти
 • прикачвачи
 • резчици
 • работа с природен газ
 • работа с пропан-бутан
 • обслужване на ресивери и тръбопроводи за сгъстен въздух
 • квалификационни групи по електробезопасност
 • техническа експлоатация на енергообзавеждането
 • фадромисти и багеристи
 • работа със земеделска техника
 • работа с горска техника

Ние сме добавили конкретните нормативни основания за въпроса, както и ще намерите някои наши коментари по отношение на изискванията.

Препоръчваме да погледнете и изготвените от нас списъци:

Въпрос
1.Допуска ли се експлоатацията на транспортни средства на територията на предприятието да се извършва от неправоспособни и неупълномощени лица?

Нормативно основание: Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

Чл. 53.(2) Експлоатацията на транспортни средства е забранена:
1. при неизправни сигнални (светлинни и звукови), кормилни, спирачни и осветителни системи;
2. от неправоспособни и неупълномощени лица.

2Имат ли мотокаристите свидетелства за правоуправление?

Нормативно основание: Наредба № 1 от 10.04. 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

Коментар: Обърнете внимание, че т. нар. "електрически подемни колички" съгласно горната наредба за електрокари и за тях също се изисква правоспособност.

🔗 Вижте още в Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

3

 

Има ли заповед на управителя кой да управлява мотокарите и електрокарите?

Нормативно основание: Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Чл. 9. За управление на кари се допускат само:
1. правоспособни лица, които са придобили правоспособност за работа с кари и притежават свидетелство за работа с кари;
2. оправомощени с писмена заповед на работодателя лица.

🔗 Вижте примерна Заповед за оправомощаване на лица за управление на кари

4Имат ли заварчиците правоспособност по заваряване?

Нормативно основание: Наредба № 7 от 11.10. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

5Имат ли огнярите документи за правоспособност?

Нормативно основание: Наредба № 2 от 17.01. 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли

6Имат ли кранистите документ за правоспособност?

Нормативно основание: Наредба № 1 от 4.03. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки

Коментар: Не се изисква правоспособност за управление на конзолни кранове.

🔗 Вижте нашата Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

7Имат ли резчиците документ за правоспособност?

Нормативно основание: Д-08-002 Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Чл. 403. Право на извършване на газопламъчно заваряване и рязане на метали имат лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност (квалификационна книжка), придобито съгласно действащите специфични правилници за придобиване на правоспособност по тези професии, както и съгласно съответните нормативни актове на Министерския съвет.

Коментар: Такива обучения се провеждат от центрове, които извършват обучения на заварчици, като обучението е по процес "газокислородно рязане " с код 81.

8Проведено ли е обучение за работа с природен газ на персонала?

Нормативно основание: Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

В наредбата има няколко изисквания, свързани с обучение:

чл. 247 (2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Ползвателят по ал. 1:
4. осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата по т. 2 и 3 за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации;

🔗 Вижте нашето онлайн обучение за газови съоръжения - природен газ, с което лесно можете да изпълните изискванията на чл. 247, ал. 2, т. 4

Раздел IV. Горивни уредби
Чл. 154. (1) Всяка свободно стояща горелка с мощност над 50 kW се оборудва с устройство за контрол на пламъка.
(2) При мощност на горелката до 50 kW включително контролирането на пламъка може да се осъществява от обучен персонал, в случай че е осигурена възможност за пряко наблюдение от работното място. Когато пламъкът не може да се контролира постоянно от работното място, се вгражда устройство за контрол на пламъка.

Газоопасни работи

Чл. 260. (1) Газоопасните работи, които могат да се извършват от едно лице, специално обучено и назначено за целта, са:
1. свързване на отделни газови уреди;
2. извършване на ремонтни работи без употреба на заварки и газово рязане на газопроводи с налягане до 0,002 MPa и с диаметър до 32 mm;
3. огледи и проверки на шахти;
4. източване и изпомпване на кондензата от кондензатосъбирателите;
5. обслужване на газови уреди и газови съоръжения по време на тяхната експлоатация.

Чл. 261. (2) Газоопасните работи се изпълняват по утвърдени от ръководителя на експлоатационното предприятие за всеки вид работа инструкции или планове. Допуска се газоопасните работи по чл. 259, ал. 2, т. 7, 9, 10 и 11 да се извършват без наряд от обучени по инструкцията за изпълнението им работници.

 

9Проведено ли е обучение на персонала за работа с пропан-бутан?

Нормативно основание: Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Ползвателят на газови съоръжения и инсталации в промишлени и селскостопански обекти е длъжен:
8. да назначи обслужващ персонал, обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията по т. 1; първоначалната и периодичната проверка на знанията на обслужващия персонал се извършват от лицето по т. 2.

Чл. 166. (1) Газоопасните работи се извършват най-малко от двама работници, а при работа в шахти, тунели, дълбоки траншеи и резервоари - най-малко от трима работници.
(2) Допуска се специално обучени работници по инструкциите по чл. 164 да извършват самостоятелно: ...

10Проведено ли е обучение на прикачвачите?

Коментар: За прикачвачите не се изисква обучение. За тях е предвиден първоначален и ежегоден инструктаж, който често в практиката наричаме "обучение".

Нормативно основание: Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 58. (1) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, наричани по-нататък "прикачвачи", и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7, за:
1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.

🔗 Вижте нашето онлайн обучение за прикачвачи и кранисти, с което лесно можете да изпълните това изискване.

11Проведено ли е обучение на персонала, който обслужва ресивери и тръбопроводи за сгъстен въздух?

Нормативно основание: Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Чл. 187. (1) Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен:
3. да възлага обслужването на съоръженията по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6 на лица, обучени съгласно т. 4;
4. да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6;

Чл. 187а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Периодите между провеждането на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1, т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца.

12.

 

Определено ли е лице, което да отговаря за безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност и да представлява организацията пред органите за технически надзор?

Коментар: Изисквания за определяне на едно или повече такива лица са налични във всеки отделен нормативен документ за безопасната експлоатация на съответния вид съоръжения с повишена опасност.

🔗 Образец на Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения
🔗 Образец на Заповед за определяне на отговорно лице за подвижни работни площадки
🔗 Образец на Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане

13Заварчиците имат ли втора квалификационна група по електробезопасност?

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 13. (1) Втора квалификационна група придобиват:
2. електротехнологическият персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;

14Кранистите имат ли втора квалификационна група по електробезопасност?

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 13. (1) Втора квалификационна група придобиват:
2. електротехнологическият персонал - електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;

15Кипаджиите имат ли квалификационна група по електробезопасност?

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 14. (1) Трета квалификационна група придобиват:
5. настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.
16Електротехниците имат ли квалификационна група по електробезопасност?

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Чл. 6. Техническата експлоатация и оперативното обслужване на електрообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се осъществява от електротехнически персонал, който:
3. притежава квалификационна група за електробезопасност, изисквана по този правилник.

17

 

Проведено ли е обучение на електротехниците по техническа експлоатация на енергообзавеждането?

Нормативно основание: Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Чл. 8. (1) Техническата експлоатация на енергообзавеждането се осъществява от персонал, преминал специално обучение и проверка на знанията за заеманата длъжност.

Вижте и Раздел II. Подготовка за нова работа/длъжност

18Фадромистите и багеристите имат ли правоспособност за пътно-строителна техника?

Нормативно основание: Правилник за добиване на правоспособност за машинисти

19Имат ли трактористите правоспособност за работа със земеделска техника?

Нормативно основание: Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

20Имат ли дървосекачите правоспособност за работа с горска техника?

Коментар: категория Тпс: Моторни триони и храсторези ; Вертикални и/или хоризонтални банцизи

Нормативно основание: Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар