Въпросник на ИТ “ОБЗР и неговата дейност” *

Този въпросник вероятно няма да ви затрудни, но е добре да го погледнете в светлината на това дали можете да докажете съответните отговори - налични ли са документи (доклади, предложения, протоколи от проверки) за изпълнението на съответните функции и задачи.

Обърнете внимание, че не всички отговори са "Да".

Добавили сме съответните нормативни изисквания и препратки към налични образи и указания в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

ВъпросОтговор
1.Определено ли е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

🔗Виж Процедура „Орган по безопасност и здраве при работа“

 Да
2.Органът за безопасност и здраве има ли подходящо образование?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г.) За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 3. Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.

Коментар: В Закона липсват повече указания какво означава “подходящо образование и квалификация”. Инспекционната практика е показала, че под това най-често се разбира образование или квалификация, които са близки до дейността или основните рискове в предприятието.

 Да
3.Наказван или критикуван ли е органът за безопасност и здраве в резултат от добросъвестното изпълнение на задълженията му?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 4. (2) Органите за безопасност и здраве при работа не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение вследствие добросъвестното изпълнение на задълженията си.

 Не
4.Органът за безопасност и здраве контролира ли от името на работодателя изпълнението на изискванията, свързани с безопасност и здраве при работа от страна на работниците и служителите?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 6. (1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:
3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;

🔗 Вижте Протокол за извършен контрол от органа по безопасност и здраве при работа

 Да
5.Органът за безопасност и здраве предлага ли мерки за въздействие, когато констатира, че работник не спазва безопасните условия на труд?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 6. (1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:
4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

Чл. 9. При констатирани нарушения или неизпълнение на задължения органите за безопасност и здраве при работа информират работодателя и предлагат съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Коментар: Това може да се докаже чрез налични доклади от ОБЗР.

 Да
6.При разработването на оценката на риска ОБРЗ участва ли в работата по установяването на професионалните рискове?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
3. организират и участват в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;

Коментар: Това може да се докаже чрез програмата за оценка на риска, в която в т. 3 в "оценители на риска" е включен и ОБЗР.

🔗 Виж образец на програма за оценяване на риска.

 Да
7.Органът за безопасност и здраве предлага ли конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
4. организират разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите;

Коментар: Това може да се докаже чрез налични доклади от ОБЗР.

 Да
8.Отказва ли органът по безопасност и здраве да сътрудничи на службата по трудова медицина?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
7. сътрудничат и подпомагат службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;

 Не
9.Предлага ли органът за безопасност и здраве въвеждането на средства за защита?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
11. изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;

 Да
10Сред основните направления в работата на ОБЗР ли е организиране на ефективна система за защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. (2) Основните направления в работата на органите за безопасност и здраве при работа са свързани със:
1. създаване на интегрирана фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) организиране на ефективна система за защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Коментар: Включен ли е този текст в длъжностната характеристика на ОБЗР, заповедта или договора?

🔗 Виж примерна длъжностна характеристика на длъжностно лице по здраве и безопасност

 Да
11Проведено ли е обучение на органа за безопасност и здраве при работа?

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
(5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:
2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

🔗 Всеки годишен абонат има право на безплатно обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Вижте повече.

 Да
12Органът по безопасност и здраве изготвя ли анализ за изтеклата година за дейността по отношение на ЗБУТ?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 10. Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

🔗 Виж образец на Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

 Да
13ОБЗР поддържа ли документация по ЗБУТ?

Наредба № 3 от 27.07.1998 г.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
12. организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;

 Да
14.Проведено ли е обучение на органа за безопасност и здраве при работа във връзка с изискванията на наредба РД-07-02 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?

Коментар: Този въпрос повтаря Въпрос № 11. Няма други изисквания за обучение на ОБЗР, освен в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
(5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:
2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;

 Да

Налични помощни документи за длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ (ОБЗР)

Процедура "Орган по безопасност и здраве при работа"

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар