Въпросник на ИТ “Комитети/Групи по условия на труд” *

Този въпросник съдържа 11 въпроса, с които да направите оценка на съответствието с нормативните изисквания, свързани с учредяването и работата на комитета/групата по условия на труд.

Той включва въпроси от два нормативни документа:

Трябва да се има предвид, че почти във всеки нормативен документ, свързан с фактор на работната среда, както и в наредбите, свързани със специфични  условия на труд, се упоменава комитетът или групата по условия на труд.

В този въпросник не се разглеждат тези нормативни изисквания.

ВъпросОтговор
1.Ако сте предприятие с работници и служители, учреден ли е комитет по условия на труд?

Коментар: Нека този въпрос не Ви се струва странен. Законът за здравословни и безопасни условия на труд обхваща и "лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други", т.е. възможно е да има предприятие без работници и служители (по-правилно - "работещи").

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.

Да

Не е приложимо

2.Комитетът по условия на труд от трима души ли се състои?

Коментар: Подвеждащ въпрос - съставът на КУТ е от 4 до 10 души, а ГУТ е задължително само от двама. Не е възможно да има КУТ с нечетен брой членове поради задължителността на паритетния принцип (равен брой представители на работодателя и на работещите).

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети по условия на труд в състав от 4 до 10 души.

Не
3.Различен ли е броят на представителите на работодателя и на работещите в комитета по условия на труд?

Коментар: Не е възможно да има КУТ с нечетен брой членове поради задължителността на паритетния принципи (равен брой представители на работодателя и на работещите).

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 27. (2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Комитетът по ал. 1 включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа.

Не
4.Ако сте предприятие с 5 до 50 работещи, включително, създадена ли е група по условия на труд?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) В предприятия с 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на предприятията по чл. 27, ал. 6 се изграждат групи по условия на труд.

Да
5.Обсъжда ли КУТ/ГУТ всяко тримесечие дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 29. Комитетите и групите по условия на труд:
1. обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й;

Да
6.Оценката на риска обсъдена ли е от комитета/групата по условия на труд?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 29. Комитетите и групите по условия на труд:
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите;

Наредба № 5 от 11.05.1999 г.

Чл. 5. (2) Работодателят внася за обсъждане в комитетите и групите по условия на труд въпросите, свързани с оценяването на риска, предложените и предприетите мерки и резултатите от тях.

Да
7.Проведено ли е първоначално обучение на представителите в комитетите/групите по условия на труд в едномесечен срок от избирането им?

Наредба № 4 от 3.11.1998 г.

Чл. 7. (1) Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.

Да
8.Провежда ли се ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ?

Наредба № 4 от 3.11.1998 г.

Чл. 4. Обучението на представителите е първоначално и ежегодно.

Да
9.Разходите по обучението на представителите в КУТ/ГУТ за тяхна сметка ли са?

Наредба № 4 от 3.11.1998 г.

Чл. 5. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
Чл. 6. (1) Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.

Не
10.Имат ли достъп представителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд до информацията, свързана с условията на труд?

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 30. (2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Представителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд имат право:
1. на достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и предписанията на контролните органи;

Да
11.Заседава ли КУТ/ГУТ най-малко веднъж във всяко тримесечие?

Коментар: Този въпрос е следствие от нормативното изискване за Въпрос 5

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 29. Комитетите и групите по условия на труд:
1. обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й;

Да

ПРОЦЕДУРИ И ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ В ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА:

Група по условия на труд

Процедура "Учредяване, дейност и обучение на Групата по условия на труд"

Комитет по условия на труд

Процедура "Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд"

Обучение на КУТ/ГУТ

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар