Въпросник за инспектиране по ЗБУТ в животновъдните ферми

Настоящата методика е разработена, с цел подпомогне инспекторите по труда в практическата инспекционна дейност по спазването на трудовото законодателство в животновъдните ферми, по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

С помощта на указанията за конкретни дейности и фирмени документи по ЗБУТ, които трябва да бъдет проверени, ще можете да се подготвите за проверка от контролните органи.

В раздела “Инспекционна част” са посочени приоритетите и акцентите при осъществяване на инспектирането. Обхванати са въпросите по осигуряване на безопасни условия на труд при работа с основните стационарни машини и съоръжения, специфичните нормативни изисквания за осигуряване на безопасност и хигиена на труда.

Ето част от съдържанието на методиката:

ПРИОРИТЕТИ И АКЦЕНТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНСПЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

jivotni
При инспектирането във връзка с организацията и управлението на ЗБУТ в животновъдните ферми е необходимо да се обърне по-специално внимание на следните въпроси, а именно:

 • Инспекторът по труда проверява дали е осигурено обслужване на работниците и служителите от служби по трудова медицина - чл. 25, ал. 1 от ЗЗБУТ и НАРЕДБА №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, която да консултира и подпомага работодателите, за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Необходимо е да се обърне внимание при оценка на риска на характерните опасности в животновъдната ферма, включени ли са биологични агенти съгласно Наредба №4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, (обн. ДВ, бр. 105 от 2002 г., на МТСП и МЗ). Основните изисквания към работодателя са следните:
 • Да извърши оценка на риска от биологични агенти на работното място. При оценката на риска задължително трябва да бъдат определени: видът, степента и продължителността на експозицията на работещите с биологични агенти. При дейности, свързани с експозиция на различни групи биологични агенти (напр. бактерии и гъби) рискът трябва да се оценява на базата на опасността от всички налични
  биологични агенти. При оценяването на риска трябва да се отчитат всички възможни пътища на експозиция (чл.4 от Наредба №4 (обн. ДВ, бр. 105 от 2002 г., на МТСП и МЗ)
 • Контейнерите с биологични отпадъци е необходимо да се събират, съхраняват и изхвърлят съгласно нормативните изискванията (чл.8 (2) от Наредба №4 (обн. ДВ, бр. 105 от 2002 г., на МТСП и МЗ);
 • Да предприеме необходимите мерки за отстраняване или намаляване на рисковете чрез елиминиране или замяна на биологичния агент с по-малко опасен (чл.7 от Наредба №4 (обн. ДВ, бр. 105 от 2002 г., на МТСП и МЗ);
 • Документацията за оценката на риска е необходимо да съдържа условията и срок за нейното преразглеждане, съгласно чл. 11, ал. 3 и чл. 20, ал. 3, т. 11 от Наредба №5 от 1999г. на МТСП и МЗ. Създадена ли е организация и контрол върху изпълнението и ефективността на превантивните мерки (чл. 16, ал. 1, т. 5 на ЗЗБУТ и чл. 20, ал.3, т. 10 от Наредба №5 от 1999 г., на МТСП и МЗ).

В методиката ще намерите още насоки за конкретни проверки в следните раздели:

 • Безопасност на труда
 • Доилни инсталации
 • Млекохладилни инсталации
 • Малогабаритни фуражомелни машини
 • Електрострижбени агрегати
 • Транспортьори за зърно и тор
 • Транспортни средства – електрокари и мотокари
 • Бункери, силози и шахти
 • Безопасна работа с опасни химически вещества и препарати
 • Безопасна работа при ръчно обработване на товари
 • Безопасна работа при отглеждане на животни
 • Хигиена на труда

В методиката има и ПРИМЕРЕН ВЪПРОСНИК за инспектиране по спазване на здравословни и безопасни условия на труд в животновъдните ферми с препоръчително действие на инспектора при установяване на нарушение

Методиката е разработена от инж. Виолета Анастасова – главен инспектор в отдел “ МСПП”, към Дирекция “Условия на труд” при ИА “ГИТ” и утвърдена е със заповед № 0443/25.11.2009 г. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.

Бърз преглед  и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар