Чек-лист за инспектиране при строителство, подновяване, основен ремонт и поддържане на железния път

Под строителство на жп линия се разбират

всички дейности свързани с направа на линията, което се извършва при долно строене – насипи, изкопи, земно платно и горно строене – баластова призма, траверси, релси, скрепителен материал и стрелки, и съоръжения (мостове, водостоци, тунели, подпорни стени, буни, баражи и др.).

Под основен ремонт и подновяване на ж.п. линия се разбира

отстраняване на неизправности, отстраняване на нарушени допуски във вертикално и хоризонтално отклонение на ж.п. линията, както и отстраняване на нарушени габарити свързани с движението на влаковете.

Под поддържане на ж.п. линия се разбират

всички дейности свързани с осигуряване движението на влаковете със скорост, предписана в книжка разписание.

Конструкцията на долното и горното строене на железния път в експлоатация осигурява безопасно движение на влаковете с установените максимални скорости.

При изпълнение на горното строене се използват пътеполагащ кран, хопердозаторен влак, машина оправяща пътя по ос (робел), подбивни машини, планироваща машина, тирфоногаечни машини, електрожени, оксижени, електроагрегати, релсорезачки, релсопробивачки и др., а в звеносборъчните бази - портални кранове, тирфоногаечни машини, електрожени, оксижени, релсорезачки, релсопробивачки, стотици метри кабели и др.

Трудът положен в технологичния процес при строителството, подновяването, ремонта и поддържането на релсовия път е свързан с психическо напрежение, причина за което е, че на определено място трябва да се извърши за фиксирано време определено количество качествена работа, след което да преминават влакови композиции със скорост зададена по книжка разписание.

Опасности при изпълнение на строителство на железния път

Ръчни работи

Върху готово земно платно бетоновите траверси, с тегло 250 kg се пренасят от 8 човека с помощта на клещи за траверси и се нареждат по ос.

След това се разнасят болтове тип “ПАК” на траверсите и се монтират със съответните големи гумени и стоманени подложки. Болтовете които захващат стоманените подложки към траверсите се завиват с тирфоногаечни машини.

Релсите се вдигат върху траверсите посредством клещи за релси и се закрепват върху монтираните вече стоманени подложки. Закрепването става със стегателни болтове, които също се притягат с тирфоногаечни машини.

При полагане на релси в крива се отрязва края на вътрешната релса с електрически или бензинови уреди за рязане на релси.

След това в релсата се пробиват отвори за връзки. Това се прави с бормашина за пробиване на отвори в релси.

За да се укрепи положения релсов път и се изглади в нивелетно отношение, той се подбива с баласт. Манипулацията се извършва ръчно или с електроподбивки.

Опасностите при ръчни работи в железопътното строителство са от притискане, премазване, удар и др. Те могат да възникнат при:

 • разтоварване на релси от вагон;
 • преместване релси чрез теглене от машина;
 • изправяне релси на пети посредством лост;
 • ръчно преместване (влачене) релси с клещи за релси;
 • разтоварване траверси от вагон;
 • ръчно пренасяне траверси с клещи за траверси;
 • ръчно пренасяне сандъчета със скрепителен материал и др.

Механизирани работи

Механизацията се използва за:

 • направа на земното платно;
 • полагане на горното строене (релсовия път).

Към механизацията за направа на земното платно спадат:

 • булдозер, които се използва за отнемане на хумусния пласт, за прибутване на земни маси и за направа на вертикалната планировка;
 • машини марка “Катерпилар” или “Комацу” за извършване изкопни работи в скални маси;
 • автогрейдер – за направа на изкопи, преместване земни маси на разстояния до 200 m и за подравняване на терена;
 • валяк – за уплътняване на насипи;
 • багери, за направа на изкопните работи;
 • автокранове – за извършване на различни монтажни работи (при монтаж на мостове, водостоци, корита за канавки и др.);
 • самосвали;
 • бордови коли и др.

Опасности, които могат да възникнат при работа с някои машини:

 • тирфоногаечни машини – увличане и захващане, поражение от ел. ток; вибрации, неудобна работна поза и др.;
 • електрически уреди за рязане на релси - поражение от ел. ток, порязване и др.;
 • бензинови уреди за рязане на релси – поражение от пожар и експлозия, порязване, отрязване и др.;
 • бормашини за направа дупки в релси – увличане и захващане, поражение от ел. ток, вибрации, неудобна работна поза и др.;
 • бормашини за направа дупки в траверси – увличане и захващане, поражение от ел. ток, неудобна работна поза и др.;
 • с електроподбивки - поражение от ел. ток; вибрации и др.
 • оправяне пътя по ос (рукане) – неудобна работна поза и голямо физическо натоварване;
 • разтоварване баласт с хопердозаторен влак - смазване (премазване), удар и др.;
 • подбиване на релсовия път - неудобна работна поза и голямо физическо натоварване;

Опасности при изпълнение на подновяване на железния път

Новите звена се монтират и извадените от пътя стари звена се демонтират в специални монтажни бази, които могат да бъдат подвижни или стационарни. В тези бази монтажа на новите звена започва обикновенно далеч преди началото на работата в открит път.

Обзавеждането на монтажните бази се състои от големи портални кранове и механизиран инструмент - тирфоногаечни машини, дрелки и др.

Порталните кранове са с разстояние между стойките такова, че да надкрачват най-малко три коловоза и с конзолни части от всяка страна да са с дължина, че да може да се обслужват още два коловоза.

Коловозите под конзолите служат за разтоварване на материали, а тези между стойките на крана са предназначени – един за разполагане на монтажни шаблони, един за складиране на готовите звена и един за заставане на влаковата композиция за натоварване със звена.

Базите за монтаж и демонтаж на звена представляват заводи на открито, където се преработват хиляди тонове материали за горното строене на пътя годишно.

Технологичният проект за подновяването трябва да съгласува производството на нови звена и ремонтирането на стари звена в базите за монтаж и демонтаж.

Този проект трябва да отчита наличието и възможностите за превоз на баласт, но в по-тесен смисъл той се отнася за организацията на посочените по-горе работи.

Към механизацията за направа на подновяването на железопътните линии спадат машините, които се използват и при строителството на горното строене.

Когато релсови звена се подготвят в звеносборъчни бази и се полагат механизирано, тогава се използват за заготовка и натоварване на звената портални кранове и са налице следните опасности:

 • при работа с портални кранове в звеносборъчните бази за монтаж на готови ж.п. звена и за демонтиране на стари звена – смазване (премазване), удар от материали, удар от електрически ток и др.
 • при натоварване звена на работен влак и при полагане на звеното върху готовото пътно платно - смазване (премазване); удар и др.
 • укрепване пакета от звената върху вагона - смазване (премазване) и др.

Машинистът на специализирана ремонтна машина е длъжен:

 • да изпълнява задълженията си произтичащи от утвърдените правила за безопасност на движението;
 • да извършва техническо обслужване и управление на специализирани ремонтни машини за работа по контактната мрежа;
 • да придвижва вагони с материали, прикачени на специалирани ремонтни машини, и да обслужва спомагателните средства, монтирани на специализираните ремонтни машини;
 • да поддържа в добро техническо състояние специализираните ремонтни машини и да води документацията за нея;

В началото на колоната излиза баластопресевната машина. Тя извършва пресяването на баласта в участъка, които се предвижда да бъде прекъсван следващия ден, т.е. нейната работа се отнася към подготвителните работи.

След баластопресявната машина излиза влакът за демонтиране и натоварване на старите звена. Той се състои от локомотив, поставен в началото на влака по посока на работата, след него е поставен платформен вагон с пътеполагащ кран и толкова празни платформени вагони, колкото са необходими
за дневното прекъсване.

След натоварването на старите звена основният баластов пласт се оформя чрез булдозер.

Влакът с новите звена излиза до работното място със заден ход и се обслужва от друг портален кран. След приключване на работата по полагане на новите звена следва подаването на баласт с М-вагони (за превоз и разтоварване на баласт) или хопердозатори и след това започват работа подбивните машини.

Довършителните работи се състоят от окончателно регулиране на топлинните междини, ако измерването им
покаже, че такова е необходимо, от поставяне на пътя по ос и окончателна (преди предаване на участъка от ремонт) цялостна подбивка на пътя с подбивна машина “Пласер”, след което оформянето на баластовата призма става с планировъчна машина или ръчно.

Когато последната се извършва с тежки машини, те трябва да работят в предвидения за основните работи “прозорец”. С оглед да се съкращава дължината на участъка с намаляване на скоростите довършителните работи трябва да приключат най-много 4-5 дни след основните работи.

При инспектиране на обекти с железопътно строителство трябва да се обърне внимание на най-отговорните дейности при подновяването което се състои от работите, които се извършват на открит път при прекъснато движение на влаковете.

Тези работи са следните:

 • пресяване на баластовата призма;
 • демонтиране на стари релсови звена;
 • подготовка на баластовата призма за полагане на новите звена - създава се основен баластов слой, който в някои железопътни администрации се уплътнява с валяци или вибрационни уплътнителни машини;
 • полагане на новите звена;
 • разтоварване на нов баласт за възстановяване размерите на баластовата призма;
 • рукане (изместване на линията по ос), подбиване и попълване на баластовата призма;
 • уплътняване на баласта в междутраверсията (арите) и пред челата на траверсите;
 • текущо поддържане на подновения участък до следващото подбиване.

Опасности при изпълнение на основен ремонт на железния път

В проектите за строителство на железопътни линии, включително и в инвестиционните проекти, се съблюдават в най-висока степен изискванията за безопасност на движението, всички изисквания за безопасност на служебните лица, заети с реализиране на превозните технологии и поддържането, както и на външни лица, имащи досег с железопътните линии и съоръжения.

При проектирането на железопътни линии и други обекти от железопътната инфраструктура за създаване на безопасни условия за работа в близост до железопътна линия, включително по време на преминаване на влак, се осигурява минимално разстояние за безопасност от оста на коловоза, както следва:

 1. при скорост на движия се влак 160 - 200 km/h – 3000 mm;
 2. при скорост на движия се влак 130 - 150 km/h – 2500 mm;
 3. при скорост на движия се влак 60 - 120 km/h – 2200 mm;
 4. при скорост на движия се влак по-малка от 60 km/h – 2000 mm.

Тези разстояния се увеличават с 200 mm за места, на които е разрешено преминаване на външни лица.

Трябва да се има предви, че опасността от злополуки не е само при изпълнение на основния вид строителни и монтажни работи, но те могат да бъдат предизвикани и от преминаващи по съседния коловоз железопътни возила.

Основния ремонт на железния път се състои в подмяна на стрелки, релсов път, мостови елементи върху които се укрепва релсовия път и т.н.

В своята същност той е подобен на подновяване на релсовия път, но с тази разлика че фронтът за работа е малък, което предполага струпване на хора и техника на сравнително малка площ, водещо до увеличаване на рисковете.

Механизацията която се използва е същата, както при строителство и подновяване на железния път.

Опасности при поддържане на релсовия път

Опасностите при ръчно извършване на работи в железопътното строителство са от притискане, премазване, удар и др. при:

 • разтоварване на релси от вагон;
 • преместване релси чрез теглене от машина;
 • ръчно преместване (влачене) релси с клещи за релси;
 • изправяне релси на пети посредством лост, който се вкарва в дупката на релсата и т.н.;
 • разтоварване траверси от вагон;
 • ръчно пренасяне траверси с клещи за траверси;
 • ръчно пренасяне сандъчета със скрепителен материал и др.

Опасности, които могат да възникнат при работа с машини:

 • тирфоногаечни машини – увличане и захващане; поражение от ел. ток; вибрации; неудобна работна поза и др.
 • електрически или бензинови уреди за рязане на релси - поражение от ел. ток; пожар и експлозия; порязване и отрязване и др.
 • бормашини за направа дупки в релси и траверси – също, като тирфоногаечни машини;
 • с електроподбивки - поражение от ел. ток; вибрации и др.
 • оправяне пътя по ос (рукане) – неудобна работна поза и голямо физическо натоварване;
 • разтоварване баласт с хопердозаторен влак - смазване (премазване), удар и др.;
Безопасна работа при придвижване на работниците и организация на работното място:

 • задължително сигнализиране на работното място;
 • работното място да се охранява от правоспособни сигналисти;
 • да се ползва задължително необходимото работно облекло;
 • НЕ СЕ ДОПУСКА движението да става в междурелсието и по баластовата призма, а само по банкета на железния път;
 • работещите трябва да разполагат така инструментите си, че те да не са разхвърлени по железния път и да не представляват опасност за преминаващите возила.

Чек-лист за проверка

Основните теми, по които има редица въпроси в чек-листа, са следните:

 1. Извършена ли е оценка на риска?
 2. Има ли разработени и утвърдени правила и инструкции за безопасна работа на всички видове работа?
 3. Организирано ли е провеждането на инструктаж на работниците и служителите по БТ и ПО?
 4.  Работниците осигурени ли са с ЛПС, знаци и сигнали?
 5.  Разработени и въведени ли са физиологични режими на труд и почивка по време на работа?
 6.  Запознати ли са работещите с начина за придвижване и организацията на работното място?
 7.  Има ли сключен писмен договор при работа на повече от един работодател на един обект?
 8.  Създадена ли е организация за безопасна работа с пресевна машини?
 9. Създадена ли е организация за безопасна работа с пътеполагащ кран?
 10. Създадена ли е организация за безопасна работа с подбивна машини?
 11.  Създадена ли е организация за безопасна работа с локомотивите на работните влакове и персонала има ли необходимите битови условия?
 12. Спазват ли се мерките за обезопасяване при работа на електрифицирана ж.п. линия?
 13. Спазват ли се изискванията за безопасна работа с електрически машини и електрооборудването при изпълнение на строителни и ремонтни работи и в подготвителните работилници?
 14.  Осигурена ли е възможност за оказване на долекарска и спешна медицинска помощ?

Чек-листа заедно с указания по него и приложимата нормативна база можете да изтеглите от следния линк:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар