Организация на дейностите по ЗБУТ - длъжностно лице, комитет по условия на труд, споразумение по член 18 ЗЗБУТ, декларация по член 15 ЗЗБУТ, знаци и сигнали
орган за безопасност и здраве при работа
комитет/група по условия на труд и други представители на работещите
споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ
декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
знаци и сигнали по ЗБУТ
санитарно и битово обслужване

📑 ОБРАЗЦИ ЗА КОМИТЕТ/ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

📑 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - ДРУГИ