Тема 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ

Фирмена политика. Организация на дейността – Орган по безопасност и здраве при работа, Длъжностни лица, Комитети и Групи по условия на труд, Служба по трудова медицина. Деклариране на дейността по ЗБУТ.

Тема 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите

Видове, въздействие върху здравето и работоспособността, изисквания на нормативната база, мерки за защита. Превантивни мерки при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.